40 procent minder CO2

40 procent minder CO2 en 27 procent minder energie tegen 2030

De Vlaamse regering wil de klimaatambities steunen en mee realiseren door in Vlaanderen een dynamiek los te maken. Dat doet ze door zelf stappen te zetten en daar transparant over te communiceren.

Zo wil ze tegen eind 2030 40 procent minder CO2 uitstoten met haar gebouwen in eigen beheer, haar eigen technische infrastructuur en dienstvoertuigen. Tegelijk moet het primair energieverbruik met 27 procent dalen (ten opzicht van basisjaar 2005).

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “We willen het goede voorbeeld geven door zelf een ambitieus doel voorop te stellen en dit te koppelen aan concrete maatregelen op korte termijn. Ik roep alle maatschappelijke partners op om tegen de tweede klimaattop op 1 december 2016 ook hun engagementen bekend te maken.”

 

Drie actieplannen

De Vlaamse regering keurde enkele concrete actieplannen goed die tussen vandaag en 2020 resultaat moeten opleveren:

  • Met het Actieplan Energie-efficiëntie spoort de Vlaamse Regering haar entiteiten aan om het gas-, stookolie- en elektriciteitsverbruik in de gebouwen en technische infrastructuur te reduceren. Concreet moeten ze hun primair energieverbruik jaarlijks met minstens 2,09 procent verminderen. Lees hier het plan dat op 1 juli 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd.
  • Het ‘Actieplan Gebouwenportfolio van het Facilitair Bedrijf’ gaat specifiek in op de 177 gebouwen onder beheer van het Facilitair Bedrijf (HFB). De resultaten van gerichte energie-audits vormen het vertrekpunt voor het bepalen van concrete maatregelen: van eenvoudige ingrepen tot een totaalaanpak voor gebouwen waar structurele veranderingen nodig zijn om de doelstellingen te halen.
  • Mobiliteit is een essentieel onderdeel van de plannen om minder CO2 uit te stoten en het energieverbruik terug te dringen. De overheid wil verplaatsingen voorkomen (minder of anders vergaderen), duurzame mobiliteit stimuleren (duurzame vervoersmiddelen en energiezuinig rijgedrag) en haar wagenpark vergroenen.

Gelijktijdig gebruikt de overheid, zoals voorzien in het Vlaams Plan Overheidsopdrachten, haar overheidsopdrachten als extra hefboom om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

 

Monitoring

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) coördineert de activiteiten om de doelstellingen te behalen en de nodige gegevens te verzamelen over de verschillende actieplannen heen. De overheid zet de komende jaren extra in op het verzamelen en koppelen van gegevens en het opzetten van een transparante monitoring.

 

Bron: departement leefmilieu, natuur en energie
datum: 20-07-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.