Foto: Shutterstock

Vlaamse regering in gebreke gesteld voor pesticidebeleid

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF, Velt en Dryade stellen de Vlaamse regering in gebreke. De reden: de Vlaamse pesticidereglementering schendt al meer dan tien jaar de Europese habitat- en pesticiderichtlijn. De organisaties geven de Vlaamse regering een maand om de Vlaamse regels in lijn te brengen met de Europese regelgeving.

De vijf natuur- en milieuorganisaties stellen de Vlaamse regering in gebreke omdat de Vlaamse pesticidereglementering in strijd is met de Europese pesticiderichtlijn. “België is na Nederland de grootste pesticideverbruiker van Europa”, zegt Iliana Janssens van WWF.

De afgelopen jaren verscheen er meer en meer onderzoek over de ruime verspreiding van pesticiden en hun nefaste invloed op natuur en gezondheid. “Recent stelde het 3xG-onderzoek van VITO hoge waarden van pesticiden vast bij Vlaamse kinderen. Onderzoek in Duitse en Nederlandse natuurgebieden toont aan dat het aantal insecten op 27 jaar tijd met 75 procent verminderde. Overmatig pesticidegebruik blijkt een van de hoofdoorzaken,” verduidelijkt Jos Ramaekers van Natuurpunt.

Drie eisen

De natuur- en milieuverenigingen hebben drie eisen voor de Vlaamse regering. In de eerste plaats vragen ze een effectenbeoordeling voor pesticidegebruik in of dicht bij habitatrichtlijn-gebieden. Zo’n beoordeling houdt in dat pesticiden enkel gebruikt mogen worden op voorwaarde dat de natuur er niet onder lijdt. Europa eist al sinds 2004 zo’n beoordeling voor alle activiteiten die mogelijk een impact hebben op de kwaliteit van die natuurgebieden.

Daarnaast legt de Europese pesticiderichtlijn maatregelen op om het pesticidegebruik te verbieden of verminderen in waterwin- en Natura 2000-gebieden. Dit is essentieel om de waterkwaliteit en de natuur te beschermen. De verplichting bestaat sinds 2011 maar de Vlaamse regering liet na het nodige te doen. De Franse Raad van State verplichtte Frankrijk in 2021 om deze maatregelen te nemen. De organisaties eisen dezelfde maatregelen van de Vlaamse regering.

Tot slot moeten er ruimere bufferzones komen om de effecten op waterleven, mens en natuur te minimaliseren. De bufferzones zijn vandaag gebruikelijk 1 tot 10 meter breed, wat onvoldoende is. Recent onderzoek toont namelijk dat pesticiden verspreid worden tot 2 à 3 kilometer. Ook hier werd Frankrijk door de Raad van State gedwongen om ruimere bufferzones in te stellen.

35 procent van Vlaanderen pesticidevrij

“Rekening houdend met de oppervlakte van natuur- en waterwingebieden en de ruimtelijke versnippering in Vlaanderen, mikken we op minstens 35 procent van het Vlaamse grondgebied pesticidenvrij”, stelt Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu.

De Vlaamse regering krijgt een maand om in te stemmen met effectenbeoordeling, reductie en verbod en bufferzones. Zoniet volgt een pesticidezaak. De jarenlange en flagrante inbreuk op de Europese richtlijnen en de rechtspraak van de Franse Raad van State tonen dat de organisaties een solide zaak hebben.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.