Afkortingen, definities omgevingsvergunning die je best onthoudt

Omgevingsvergunning zorgt voor nieuwe afkortingen en definities

Een nieuwe regelgeving, nieuwe afkortingen en definities. Ben je professioneel bezig met vergunningen, dan wordt het dus even aanpassen. Staan ze niet allemaal in de regelgeving, ze worden wel gebruikt in het digitale loket dat iedereen zal moeten gebruiken (of toch sterk aangeraden wordt om te gebruiken). 

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van het uitstel van implementatie dat een aantal gemeenten zullen vragen. Lees meer over de laatste stand van zaken in dit artikel. En wat we te weten kwamen op de infosessie van de Vlaamse overheid op 6 februari 2017, lees je hier.

We zetten hier alvast enkele definities en afkortingen op een rij.

Een project bestaat in de omgevingsvergunning en in het digitaal loket uit:
 • 1 of meerdere stedenbouwkundige handelingen (SH) aanvragen, uitbreiden, toevoegen of wijzigen
 • een exploitatie van 1 of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA), plus de wijziging, toevoeging of uitbreiding ervan
 • de combinatie van beide: SH + IIOA (wanneer SH en IIOA verband houden met elkaar, moet je ze verplicht in 1 dossier indienen!)
 • een verkaveling of een bijstelling van verkaveling (V) 
 • 1 verkaveling (V) of 1 of meerdere SH voor het bouwrijp maken van de verkaveling: V + SH
Commissies en overlegorganen

Vergeet de PM(V)C, GM(V)C en alle andere milieu- en bouwgerelateerde commissies en overlegorganen. Vanaf de omgevingsvergunning spreken we van:

 • omgevingsvergunningscommissie (OVC): een overkoepelend adviserend orgaan dat in de gewone procedure een advies verleent in welbepaalde gevallen. 
 • POVC: de provinciale omgevingsvergunningscommissie
 • GOVC: gewestelijke omgevingsvergunningscommissie
 • RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen , deze komt uit de stedenbouwkundige regelgeving; gedaan dus met de Raad van State voor vergunningsdossiers
 • gemeentelijk omgevingsambtenaar: GOA (dus niet langer de milieuambtenaar, de stedenbouwkundig ambtenaar, …)
 • provinciaal omgevingsambtenaar of POA (besluiten hierover nog niet verschenen op 9/2/2017)
 • gewestelijk omgevingsambtenaar of GwOA
 • informeel vooroverleg: een overleg dat buiten de vastgelegde procedures van de omgevingsvergunning valt, maar waar je bijvoorbeeld bij 1 van de OA’s (GOA, POA, GwOA) aftoetst wie de correcte vergunningverlenende overheid is voor jouw dossier; of waar je je dossier informeel toelicht. Opgelet, dit is geen projectvergadering!
 • projectvergadering: officieel luidt dit als volgt: De initiatiefnemer kan, voor bepaalde, in de regelgeving omschreven projecten, ter voorbereiding van een vergunningsaanvraag, als een realistische projectstudie voorhanden is, de bevoegde overheid verzoeken een projectvergadering te organiseren met de adviesinstanties. De projectvergadering beoogt de procedurele afstemming tussen de betrokken overheden en de bespreking van de eventueel nodig of nuttig geachte projectbijsturingen. De bevoegde overheid kan op eigen initiatief of op verzoek van de initiatiefnemer, derde belanghebbenden uitnodigen op een projectvergadering. En in het besluit lezen we verder:  Bij een verzoek om een projectvergadering wordt een projectstudie gevoegd. De projectstudie omvat ten minste: 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de initiatiefnemer; 2° een omschrijving van het project of de verandering eraan; 3° de ligging en de beschrijving van de gronden waarop het project betrekking heeft; 4° in voorkomend geval en als ze al bekend zijn, de indelingsrubrieken die op de exploitatie van de ingedeelde inrichting van toepassing zullen zijn; 5° een omschrijving van de ruimtelijke uitwerking van het project of de verandering eraan; 6° in voorkomend geval een omschrijving van de mogelijke hinder en risico’s die de exploitatie van de ingedeelde inrichting voor mens en leefmilieu zou kunnen veroorzaken.
Andere definities
 • betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden. NGO’s die zich inzetten voor milieubescherming worden geacht belanghebbende te zijn
 • provinciale projecten: de door de Vlaamse Regering limitatief aangewezen projecten waarvoor de deputatie bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen. De lijst vind je hier.
 • Vlaamse projecten: de door de Vlaamse Regering limitatief aangewezen projecten waarvoor de Vlaamse Regering bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen. De lijst vind je hier.
Andere afkortingen
 • OO: openbaar onderzoek, van toepassing in de gewone procedure van de omgevingsvergunning (niet in de vereenvoudige procedure)
 • OVR: omgevingsveiligheidsrapport

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.