Haven van Antwerpen
Loaded ships in busy port of Antwerp at container terminal with automated cranes and lots of vessels. Belgium - (beeld: Adobe Stock)

Antwerpse haven in 2020: schade beperken en verduurzamen

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp in 2020 bedroeg 231 miljoen ton cargo, een daling van 3,1% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dankzij de sterke containeroverslag, die een nieuw record noteerde, kon de haven de terugvallende totale overslag beperken. Ten opzichte van de meeste andere havens in de range Hamburg-Le Havre hield de haven ondanks het coronajaar en andere handelsperikelen zeer goed stand. De investering in pioniersprojecten in het kader van energietransitie, digitalisatie en mobiliteit hebben bovendien sterke fundamenten gelegd voor een duurzame toekomst.

Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen records en dat geldt zelfs in 2020. Ondanks het coronajaar met enkele moeilijkere maanden en geschrapte afvaarten, noteerde de containeroverslag sinds juli opnieuw sterkere volumes. Daardoor werd in 2020 voor het eerst de kaap van 12 miljoen twenty-foot equivalent unit (teu) overschreden, een groei van 1,3% ten opzichte van 2019.  Dankzij dit record in het containersegment hield de haven in 2020 beter stand dan de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range.

Zowel corona als toenemend protectionisme door mondiale handelsperikelen, hebben in 2020 een duidelijk negatief effect gehad op de breakbulkgoederenstromen, wat resulteert in een daling van de totale overslag van 16,3% in vergelijking met 2019. Vooral staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, voelde de impact. Ook de autosector leed onder de coronacrisis en de totale roll on/roll-of-overslag liep daardoor terug met 9,4%. De overslag van het aantal nieuwe voertuigen in 2020 daalde met 21,5% en die van tweedehandsvoertuigen met 22,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Terwijl de overslag van kolen in het eerste kwartaal nog groeide, kwam die nadien tot stilstand. Ook meststoffen, ertsen, zand en grind verloren terrein in 2020, terwijl schroot net stand hield. Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag van 17%. Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod aan groene energie en door een verminderde vraag naar kolen en ertsen vanuit de staalsector.

Vloeibaar massagoed daalde in totaal met 4,2%. De overslag van ruwe olie daalde met 60% door verminderde raffinage-activiteiten. De overslag van oliederivaten herstelde zich tot een groei van 3,4%, ondanks een initiële verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs. Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en daardoor een daling van 8,9%.

In 2020 liepen 13.655 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,1% vergeleken met 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 5,2% tot 394 miljoen.

Dankzij dit record in het containersegment hield de haven in 2020 beter stand dan de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre rangeVoortrekkersrol

De haven toonde in 2020 dat ze ook in moeilijke tijden veerkrachtig is. Ondanks de crisis werden met verschillende pioniersprojecten stappen gezet naar groenere energie, digitalisatie en mobiliteit. Het ondernemingsplan voor het komende jaar bouwt verder op het ondernemingsplan 2018-2020 met als strategische prioriteiten duurzame groei, doelgerichte transitie en veerkracht. Port of Antwerp wil zo een voortrekkersrol blijven spelen in de toekomstgerichte ontwikkeling van de haven, om op lange termijn die wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “2021 zal opnieuw niet evident en onvoorspelbaar zijn, maar we staan wel sterker dan voordien. Ondanks de crisis hebben we in 2020 meer dan ooit de blik op de toekomst gericht, op het gebied van energietransitie, mobiliteit en  digitalisatie. Ik ben ervan overtuigd dat onze ambitieuze projecten, zoals onder andere het CO2-reductieproject Antwerp@C, de waterstofcoalitie, het digitale versleutelen van containers met het project Certified Pickup en de nieuwe inrichting van NextGen District op de oude Opelsite binnen nu en tien jaar echt grote game changers zullen zijn.“

Antwerp@C

Het project Antwerp@C onderzoekt het potentieel om de CO2-uitstoot in de haven van Antwerpen tegen 2030 te halveren. Het consortium dat rond dit thema werkt, bestaat uit Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en Total. Met het project Antwerp@C mikken de partners erop om met toepassingen voor het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 op redelijk korte termijn en tegen draagbare kosten CO2 uit de atmosfeer te houden en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Vermits de haven van Antwerpen de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster van Europa herbergt, maakt dat het dé locatie om nieuwe bedrijfsoverschrijdende samenwerkingen te creëren en aan innovatieve CO2-reductie te doen.

Meer over het project Antwerp@C

Waterstofcoalitie

De klimaatdoelstelling voor 2030 en 2050 vormen een uitdaging van formaat. Voor de initiatiefnemers van de waterstofcoalitie, met name Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet heeft waterstof een belangrijke rol te spelen in de mix van oplossingen om resultaat te boeken. Een gezamenlijke studie is de basis om gericht de schouders te zetten onder concrete projecten die het produceren, transporteren en opslaan van waterstof gestalte geven.

Meer over de plannen van de waterstofcoalitie

Annick De Ridder, Havenschepen: “In 2021 gaan we verder op dat elan met onze ingediende relanceprojecten zoals het pijpleidingnetwerk dat een sleutel kan zijn in de energietransitie, en aandacht voor het spoor. Kortom, we leggen de nadruk op veerkracht, transitie en duurzame groei. Door samen met onze partners onze voortrekkersrol op te nemen, bevestigen en bestendigen we onze positie als wereldhaven.“

Meer artikels over de haven van Antwerpen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.