Europese Commissie stelt waterstofstrategie voor

De Europese Commissie stelde op 8 juli haar strategie voor waterstof voor. In een geïntegreerd energiesysteem kan waterstof het koolstofarm maken van de industrie, het vervoer, de elektriciteitsopwekking en de gebouwen ondersteunen. Dat staat te lezen op de website van VLEVA.

De waterstofstrategie toont hoe we het potentieel van waterstof om de industrie, het vervoer, de elektriciteitsopwekking en de gebouwen kunnen ondersteunen, in de praktijk kunnen brengen door middel van investeringen, regelgeving, het creëren van markten, en onderzoek en innovatie. De lancering van de European Clean Hydrogen Alliance moet bijdragen aan de opbouw van een robuuste investeringspijplijn.

De ontwikkeling van hernieuwbare waterstof (groene) is daarbij prioritair, maar op korte- en middellange termijn is er ruimte voor blauwe waterstof. De uitvoering van de waterstofstrategie zal in drie fasen gebeuren.

Schone waterstof kan bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal. De Commissie heeft de ambitie om met de Europese Unie een wereldwijde voortrekkersrol te spelen op het gebied van schone waterstof.


Blauwe waterstof om groene waterstof te stimuleren

De strategie geeft prioriteit aan hernieuwbare waterstof. Onder hernieuwbare waterstof vallen waterstof geproduceerd door de elektrolyse van water met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en waterstof geproduceerd door reforming van biogas of biochemische omzetting van biomassa, op voorwaarde dat het voldoet aan de duurzaamheidseisen.

Toch ziet de Commissie dus een overgangsrol voor koolstofarme waterstof op basis van fossiele brandstoffen (blauwe H2), waterstof die wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen als grondstof, met compensatie voor CO2-emissies door middel van koolstofafvang, -gebruik en -opslag, de zogenaamde CCU-technologie.

Op korte en middellange termijn zal de blauwe waterstof in de eerste plaats worden gebruikt om de emissies van de bestaande waterstofproductie snel te verminderen en parallel de toekomstige opname van hernieuwbare waterstof (groene H2) te ondersteunen.


Uitvoering strategie in drie fasen

De uitvoering van de strategie gebeurt in drie fasen:

  • Van 2020 tot 2024 ondersteunt de Commissie de installatie van ten minste 6 gigawatt aan hernieuwbare waterstofelektrolyse in de EU en de productie van maximaal een miljoen ton hernieuwbare waterstof.
  • Van 2025 tot 2030 moet waterstof een intrinsiek onderdeel worden van ons geïntegreerd energiesysteem, met ten minste 40 gigawatt aan hernieuwbare waterstofelektrolysers en de productie van maximaal tien miljoen ton hernieuwbare waterstof in de EU.
  • Van 2030 tot 2050 moeten hernieuwbare waterstoftechnologieën tot volle ontwikkeling komen en op grote schaal worden ingezet in sectoren die moeilijk koolstofarm/-vrij te maken zijn.


Belangrijke maatregelen

Om voldoende vraag naar schone waterstof te creëren, zal de Commissie een proefprogramma van Carbon Contracts for Difference opzetten om het gebruik van schone waterstof bij de productie van staal en chemicaliën te vergemakkelijken. De Commissie werkt ook aan de uitwerking van gemeenschappelijke normen, certificeringen en terminologie, en aan de vaststelling van quota’s voor specifieke sectoren. Ze onderzoekt ook de mogelijkheid van directe marktconforme steunprogramma’s voor hernieuwbare waterstof.

De waterstofstrategie is, door het ondersteunen van investeringen in schone waterstof, van cruciaal belang in de context van het herstel van de COVID-19-crisis door het creëren van duurzame groei en banen.

De Europese Clean Hydrogen Alliance

Om de ontwikkeling van schone waterstof te ondersteunen, rekent de Commissie op de Clean Hydrogen Alliance, die op 8 juli officieel werd gelanceerd. In die alliantie zetelen de industrie, het maatschappelijk middenveld, de nationale en regionale ministers en de Europese Investeringsbank. De alliantie zal een investeringspijplijn voor opgeschaalde productie opzetten en de vraag naar schone waterstof in de EU ondersteunen. De alliantie is gestructureerd rond 6 industriële pijlers: waterstofproductie, industriële toepassingen, energiesector, residentiële toepassingen, transmissienetverdeling en mobiliteit.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.