Ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven in Vlaanderen

Organisaties die gevestigd zijn in Vlaanderen, hebben heel wat mogelijkheden om zich te laten ondersteunen voor vergroening en verduurzaming. Bekijk dus zeker het onderstaande aanbod. Misschien zit er wel iets tussen voor jouw bedrijf.

Proeftuinen Droogte

Via de Proeftuinen Droogte worden onder meer innovatieve projecten ondersteund die het risico op waterschaarste verminderen. Voor de tweede oproep dit jaar wordt € 4 miljoen vrijgemaakt. Deze oproep is een onderdeel van de in juli 2020 bekend gemaakte Blue Deal. De oproep is gericht op samenwerkingsverbanden van minstens drie bedrijven uit de industrie of de landbouwsector. Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van € 75.000. Het maximaal subsidiepercentage is 75% van de projectbegroting.

De voorlopige aanvraag moet je uiterlijk op 30 september 2020 indienen door het ingevulde aanvraagformulier met financieringsplan te versturen naar proeftuinendroogte@vmm.be. De definitieve, ondertekende aanvraag moet ten laatste op 15 oktober verstuurd worden naar proeftuinendroogte@vmm.be.

Bebossing en herbebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleent subsidies voor de (her)aanleg van een bos (minimum 0,50 ha) met inheemse soorten.

De subsidie voor beplanting bedraagt € 3500 of € 3000 per hectare. Als plantgoed van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd met toepassing van de volgende formule: (aantal planten van aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal hectare x € 250. Er zijn jaarlijks 2 periodes om een dossier in te dienen (1 mei tot 31 augustus en 1 september tot 30 april).

ANB verleent daarnaast ook met specifieke oproepen subsidies voor lokale vergroeningsprojecten.

Bodemsanering

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen.

Onthardingsprojecten

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en overheden kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Voor bedrijven en bedrijventerreinverenigingen zijn volgende thematische deeloproepen van belang: Ruimte voor water: ontharden voor meer ruimte voor water Bij een onthardingsproject ‘ruimte voor water’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op het klimaatrobuuster maken van bebouwde gebieden door meer ruimte te geven aan water via het realiseren van effectieve ontharding op het terrein. Voorbeeld: Bedrijven op een bedrijventerrein in watergevoelig gebied willen hun parkeervoorzieningen delen en samen clusteren waardoor meer ruimte vrijkomt voor water ten voordele van het terrein zelf en/of voor een lager gelegen woonbuurt het risico op wateroverlast verlaagt.

Weg weg: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur Bij een onthardingsproject ‘weg weg’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op een meer klimaatvriendelijke en CO2 -arme mobiliteit via het realiseren van effectieve ontharding van weginfrastructuur. Voorbeeld: Een bedrijventerrein wordt gereorganiseerd waarbij verschillende wegen en asfaltoppervlakken zullen worden onthard en er meer aandacht is voor voorzieningen voor de fiets en openbaar vervoer of voor ecologische connectiviteit binnen een groter geheel. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximaal € 250.000. Er wordt gewerkt met oproepen.

Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) en de (her)aanleg (maximaal 50-85%) van bedrijventerreinen. De subsidies zijn bedoeld voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen, onrendabele nieuwe bedrijventerreinen, wetenschapsparken, erkende strategische bedrijventerreinen en brownfields.

Een project moet steeds aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijventerrein op een duurzame manier worden ingericht, uitgegeven en beheerd en moet het klimaatneutraal zijn. De naleving van de kwaliteitsvoorwaarden vereisen de opmaak en de implementatie van een (her) inrichtingsplan, een uitgifteplan en een beheerplan.

Verduurzamen van bedrijventerreinen

Sommige provincies kennen subsidies toe voor duurzame acties rond bedrijventerreinen. Momenteel zijn dit enkel de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg.

Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo’s, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. De deelnemende kmo’s/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar op het daartoe bestemde formulier ingediend worden.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen: Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Limburg

De Provincie Limburg heeft daarnaast een subsidie voor ‘kleine duurzame projecten’ voor verenigingen, bedrijven, scholen en Limburgse gemeenten. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, hierbij gaat het om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/ of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 15.000 per project.

Aanvragen voor deze subsidie moeten worden ingediend ten laatste op 1 april van het lopende jaar. Op de website van de Provincie Limburg kan je meer informatie terugvinden.

Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil

Nieuwe gebouwen en ingrijpende energetische renovaties die een laag E-peil bereiken genieten van de Vlaamse overheid een vermindering van de onroerende voorheffing.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil.

Duurzaam Woonwerkverkeer

Fiscale aftrek voor kosten vervoer verplaatsing personeel

Zelfstandigen kunnen genieten van een verhoogde aftrek van 120% voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen. Voor deze categorie komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;

(elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel.

(Para)fiscale vrijstellingen voor het gebruik van de (bedrijfs)fiets

Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets (al dan niet elektrisch aangedreven of de speed pedelec) afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector. Het bedrag van de fietsvergoeding tot € 0,24 (inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020) per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. De vergoeding is RSZ-vrij.

Ook de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever in het voordeel van zijn werknemer geniet van een vrijstelling van belasting.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RSZ en website van FOD Financiën.

Pendelfonds

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woonwerkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel loopt er geen oproep.

Op de website van het Pendelfonds zijn een reeks eerder ingediende projecten terug te vinden. In elke provincie staat daarnaast een Provinciaal MobiliteitsPunt ter beschikking van bedrijven en private instellingen die te maken hebben met problemen van woonwerkverkeer of die het woon-werkverkeer op een duurzamere manier willen organiseren.

De Testkaravaan: duurzame vervoersmiddelen uittesten

Zowel de provincies West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen kennen het initiatief ‘De Testkaravaan’. Hiermee kunnen bedrijven en hun werknemers gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uitproberen gedurende 3 weken. Voorbeelden hiervan zijn een speed pedelec, elektrische fiets, plooifiets, bakfiets of fietskar. Ook deelfietsen kunnen worden uitgetest. Meer informatie is te vinden via de respectievelijke linken. Inschrijven kan nog tot maart 2021. Vlaams-Brabant biedt met ‘de Fietstest’ een soortgelijk initiatief voor pendelaars.

Gecombineerd vervoer

Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting gecombineerd vervoer Bij gecombineerd vervoer worden de goederen deels over de weg (voor het eerste of het laatste deel van het traject), deels over het spoor of het water vervoerd vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een terugbetaling tot maximum 100 % van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting krijgen.

Vergroening Voertuigenpark

Clean Power for Transport (CPT) De Clean Power for Transport (CPT) is een projectsubsidie voor onder meer de vergroening van het voertuigenpark en zero-emissie voertuigen. Het gaat telkens om een jaarlijkse oproep met daarin een aantal thema’s centraal. Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Clean Power for Transport (CPT) projectsubsidie.

Ecologiepremie

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Ook voor verschillende technologieën die het ecologisch vervoer moeten stimuleren is er steun via deze weg. Deze technologieën zijn: aardgasvrachtwagens, een ombouwset naar aardgasmotoren voor binnenvaartschepen en vrachtwagens, waterstoftransportmiddelen, tankstations op aardgas en waterstof en investeringen ter omschakeling van wegvervoer naar spoor- en waterweg. Het gaat om 15 tot 55 % van de meerkost van de investering.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Ecologiepremie+

Ecologisch en Veilig Transport

Ondernemingen met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 3.5 ton bedraagt kunnen een subsidie verkrijgen voor uitgaven die een positieve impact op het milieu hebben en niet wettelijk verplicht zijn: aerodynamische maatregelen, roetfilter, SCR-filter, plaatsing achteraf van een start-stopsysteem, geluids- of geruisarme banden en banden met optimale rolweerstand, piekgecertificeerd materiaal. De maximum subsidie per motorvoertuig bedraagt € 5.000. Ook in 2020 kan een aanvraag worden ingediend.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport.

Roetfilter

Ook voor bedrijfsvoertuigen is er een subsidie wanneer een halfopen roetfilter wordt geplaatst op een oudere dieselwagen of diesel bestelwagen. Alle kosten voor inbouw – conform de voorwaarden – van een halfopen roetfilter in een dieselvoertuig worden voor 100% terugbetaald tot een maximumbedrag van € 600. Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bv. controle van de montage door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden gebracht. De premie geldt op voorwaarde dat het voertuig behoort tot milieuklasse “Euro 3” of “Euro 4”, met een eerste inschrijving vóór 3 september 2010.

Meer informatie kan je raadplegen op omgeving.vlaanderen.be/roetfilterpremie.

Vervoer via spoor- of waterweg

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen Een zelfstandige of vennootschap, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffingsof beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Meestal kan men naast het basispercentage (de gewone investeringsaftrek) ook genieten van bepaalde verhoogde investeringsaftrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een aantal energiebesparende investeringen, opgenomen in een bepaalde categorie. Ook investeringen via vervoer via spoor- en waterweg komen voor deze verhoogde investeringsaftrek in aanmerking (categorie 12). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op het spoorwegnet of de waterweg.

Het tarief bedraagt 13,5% voor 2020 (aanslagjaar 2021).

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek.

Steunmaatregelen binnenvaart

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen voor deze sector, uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. Meestal wordt er gewerkt met oproepen. Voorbeelden zijn de maatregel Publiek-Private Samenwerking kaaimuren, Palletvervoer, enz. De steun varieert per maatregel.

Deze informatie staat gebundeld in de Subsidiedatabank in de maatregel Binnenvaart Steunmaatregelen.

Lokale initiatieven

Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit – Provincie Oost-Vlaanderen De Provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie van maximaal € 20.000 aan tijdelijke projecten gericht op duurzame mobiliteit met gebruik van een van de volgende verkeersmodi: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met collectief en duurzaam autogebruikmobiliteitsdoelstellingen. Zowel bedrijven (geen zelfstandigen), gemeenten als organisaties kunnen een project indienen. Projecten moeten steeds ingediend worden voor 1 april.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Energiecoaching voor bedrijven

De stad Gent heeft sinds kort een nieuw aanbod rond energiecoaching voor ondernemingen. Tot het einde van het jaar biedt de stad het advies gratis aan. Bedrijven uit het Gentse die willen besparen op hun energiefactuur, maar niet meteen weten hoe ze dat precies kunnen doen, kunnen sinds kort aankloppen bij een energiecoach van de Stad Gent, die daarover professioneel advies geeft op maat van de bewuste onderneming. De energiecoach laat eerst een energiescan uitvoeren en maakt daarna een actieplan op. De coach biedt ook ondersteuning bij de uitvoering van dat plan. Het resultaat is een energiefactuur die tot 20% lager is en een duurzamere onderneming die de uitstoot van CO2 beperkt.

Energiebesparing in Noord-Hageland

Ook in Noord-Hageland loopt sinds kort een soortgelijk initiatief met hetzelfde doel: kmo’s ondersteunen bij het implementeren van energiebesparende maatregelen en het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen, in lijn met de VlaamsBrabantse 2040-klimaatdoelstellingen. De kmo’s moeten wel gevestigd zijn in Diest, Aarschot of Scherpenheuvel-Zichem. Alle info daarover via hagelandstroomt.be .

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.