kinderen op fiets
(Beeld: OVAM)

Ondersteuning scholen uitvoering verplicht bodemonderzoek

300 onderzoeksplichtige scholen

Op basis van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 heeft een groot aantal scholen de verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren, onder meer technische scholen en scholen met een stookolietank groter dan 20.000 liter. In de inventarisatiestudie van de OVAM werd het aantal onderzoeksplichtige scholen geraamd op ongeveer driehonderd. 

2 raamovereenkomsten, weinig respons scholen

Om de scholen bij hun onderzoeksplicht praktisch te ondersteunen, heeft de OVAM twee raamovereenkomsten met erkende bodemsaneringsdeskundigen afgesloten voor het opmaken van oriënterende bodemonderzoeken, waar de scholen eenvoudig gebruik kunnen van maken. Deze initiatieven van de OVAM hebben evenwel tot weinig respons van de scholen geleid. Volgens de scholen en de onderwijskoepels is de gebrekkige respons onder andere te wijten aan het grote takenpakket waar de scholen reeds mee belast zijn, de onwetendheid van de scholen over de bodemproblematiek en hun onderzoeksverplichting. Verder is ook het kostenplaatje verbonden aan de bodemonderzoeken en de eventuele bodemsanering een groot struikelblok. Dit veroorzaakt een aanzienlijke vertraging in de aanpak van bodemverontreinigingen bij de scholen.

De inspanningen van de OVAM om de scholen zover te krijgen dat ze zelf het oriënterend bodemonderzoek uitvoeren, blijken een zeer arbeidsintensieve bezigheid te zijn die weinig vruchten afwerpt. De OVAM kan de beperkte beschikbare personele en financiële middelen meer oplossingsgericht, doelmatig en efficiënt inzetten door zelf de oriënterende bodemonderzoeken uit te voeren en te financieren.

De door de OVAM voorgestelde uit te voeren oriënterende bodemonderzoeken hebben gelijkaardige kenmerken:

  • de te onderzoeken locaties zijn terreinen van scholen;
  • de aanwezige decretaal te onderzoeken risico-inrichtingen zijn gelijkaardig en kunnen als volgt ingedeeld worden: scholen met een stookolietank met een volume groter dan 20.000 liter, technische scholen en scholen waar een historische risico-activiteit werd uitgevoerd;
  • de scholen hebben zelf nog niet het initiatief genomen om deze onderzoeken uit te voeren, omwille van het gebrek aan kennis over de problematiek, door de beperkte financiële mogelijkheden of omwille van tijdsgebrek.

Organisatie en financiering vanuit OVAM

De OVAM wil een gegroepeerde aanpak op maat uitwerken voor alle scholen die overeenkomstig het Bodemdecreet onderzoeksplichtig zijn. De regeling houdt in dat de OVAM zelf de oriënterende bodemonderzoeken uitvoert en volledig financiert. Organisatorisch is binnen de OVAM het geheel aan scholen gegroepeerd binnen één team, waardoor de kennis geconcentreerd is en efficiëntiewinsten kunnen gerealiseerd worden. De beoogde ketenaanpak van de dossiers zal leiden tot het versneld vaststellen en verwijderen van de bodemverontreiniging bij de scholen.

510.000 euro 

De totale kostprijs van deze actie wordt geraamd op 510.000 euro. De vastleggingen zijn voorzien vanaf 2017 en gespreid over vijf jaar.  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.