CO2-impact van papierproductie in kaart gebracht

Energie is essentieel voor de productie van papier en karton. De papierindustrie let erop de energiebehoeften, nodig voor de productie, zoveel mogelijk te beperken, niet alleen om milieuredenen, maar ook om economische redenen.

Daarom investeert de sector in de verhoging van haar energie-efficiëntie. Naast de verbeteringen van het productieproces zelf, baseert ze haar energietoevoer grotendeels op energie uit warmtekrachtkoppeling. Dankzij deze techniek kan een hoog rendement worden bereikt: in 2011 al vertegenwoordigde deze technologie 82% van de warmtebehoefte van de sector. 

Bovendien streven de papierproducenten ernaar zelf de energie te produceren die ze verbruiken. .

Vermindering CO2-uitstoot

Via vrijwillige, regionale akkoorden vermindert de Belgische papiersector sinds 2003 haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papierdeeg en papier aanzienlijk. Deze vermindering vormt een concrete bijdrage van de sector aan de globale uitdaging van klimaatsverandering.

De sector heeft er echter ook voor gekozen om het gebruik van groene energie, dat wil zeggen hernieuwbare energie, te ontwikkelen. Zo worden schors, houtafval en residu’s van de papierdeegproductie, die ongeschikt zijn voor de productie van papier in energie omgezet. Deze energie is niet alleen hernieuwbaar, maar ook klimaatneutraal. Inderdaad, de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van hout wordt teruggegeven aan de lucht waaruit hij eerder tijdens de fixatie ervan door de boom door middel van fotosynthese, werd opgenomen.

Dit is de CO2-cyclus eigen aan de houtsector. Een van de troeven van de papierindustrie voor de toekomst is ongetwijfeld deze CO2-kringloop, nl. het gebruik van een hernieuwbare grondstof die zijn eigen CO2-uitstoot opneemt.

Papier en klimaatverandering

De papierindustrie heeft steeds haar verantwoordelijkheden ten opzichte van de klimaatsveranderingen genomen en blijft zich verder inzetten om haar impact op het klimaat te beperken : verbetering van de energie-efficiëntie van haar productieprocédés en vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2020 via vrijwillige overeenkomsten, investeringen in warmtekrachtkoppelingsinstallaties, gebruik van een steeds groter aandeel hernieuwbare energie. Maar de papierindustrie is slechts een schakel in de levenscyclus van het materiaal papier.

Deze cyclus begint bij de basisgrondstof van papier, namelijk hout. Hout is een hernieuwbare grondstof die via fotosynthese grote hoeveelheden CO2 kan opslaan en het is net dit gas dat grotendeels verantwoordelijk is voor de klimaatsveranderingen. Door de productie van papier worden de bijproducten van het bos gevaloriseerd, wordt de natuurlijke CO2-opslag verlengd en de strijd tegen klimaatsveranderingen aangegaan. De CO2-opslag in papier is trouwens niet te verwaarlozen: één ton papier kan ongeveer het equivalent van 1.400 kg CO2 opslaan; dit is driemaal meer dan de 400 kg CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van diezelfde ton papier.

Ook andere actoren van de papierketen, met name de papierverwerkende industrie en grafische sector, zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en hebben zich via vrijwillige overeenkomsten ertoe verbonden de energie-efficiëntie in hun bedrijven te verbeteren om zo de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Zo ook de papierrecuperatiesector, die eveneens een belangrijke bijdrage levert aan de strijd tegen de klimaatwijzigingen. De CO2-opslag in de papiervezels wordt behouden en wordt steeds groter naarmate de inzameling, het sorteren en de recyclage van oud papier toenemen. Deze verschillende stappen worden in België en in Europa effectief gestimuleerd. En wanneer na meerdere recyclagebeurten de oudpapiervezels niet verder geschikt zijn voor recyclage, kunnen ze nog voor energiedoeleinden worden gebruikt, zonder nadelige invloed op de klimaatsveranderingen.

De integrale papierketen draagt dus zijn steentje bij tot het terugdringen van de CO2-impact van papier op het milieu,… in ons dagelijks leven een niet weg te denken product.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.