copernicus
(Beeld: Copernicus)

COP26: Copernicus ondersteunt maatregelen tegen klimaatverandering met wereldwijde CO2-monitoring

De Copernicus Atmosfeermonitoringdienst van de Europese Unie werkt aan een nieuw instrument: een op observatie gebaseerde monitoringcapaciteit voor antropogene CO2-emissies. 

Wetenschappers van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) zullen in staat zijn zeer nauwkeurig en gedetailleerd en bijna in real time de uitstoot van kooldioxide en methaan door antropogene bronnen te ramen en te meten. CAMS, dat namens de Europese Commissie met financiële steun van de EU wordt uitgevoerd door het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn (ECMWF), werkt daarvoor samen met andere instanties en deskundigen, waaronder het Europees Ruimteagentschap (ESA) en de Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT), om het eerste Europese CO2-monitoring en -verificatie (CO2MVS) instrument voor antropogene emissies te realiseren.
Jaarlijkse gemiddelde CO2-uitwisseling tussen aarde en atmosfeer voor de landbouw-, bosbouw- en andere vormen van landgebruik (AFOLU) in tien grote landen of groepen landen zoals geraamd door CAMS met gebruikmaking van CO2-waarnemingen op de grond (blauwe lijn) en satellietwaarnemingen (oranje lijn). Positieve waarden geven aan dat het land een bron is van CO2 in de atmosfeer. De onzekerheid van de ramingen wordt aangegeven door de gekleurde gebieden. Merk op dat in de panelen twee verschillende ordinaatassen worden gebruikt, afhankelijk van de omvang van de CO2-uitwisseling. Credits: Copernicus Atmosfeermonitoringdienst /CEA

ESA en EUMETSAT ontwikkelen een constellatie van specifieke satellieten om de concentraties van kooldioxide en methaan in de atmosfeer te meten met een nooit eerder geziene combinatie van dekking, detail en nauwkeurigheid. De satellieten zullen zelfs in staat zijn om afzonderlijke kooldioxide- en methaanbronnen, zoals elektriciteitscentrales en productielocaties voor fossiele brandstoffen, te bestuderen. De waarnemingen van deze satellieten zullen door CAMS-wetenschappers worden verwerkt in geavanceerde computermodellen van de atmosfeer en de biosfeer van de aarde, zodat de antropogene CO2-emissies routinematig kunnen worden gekwantificeerd. 

Het prototype dat momenteel wordt ontwikkeld in de aanloop naar de lancering van een volledig operationeel CO2MVS, zal het resultaat zijn van wereldwijde expertise en innovaties van een brede waaier van Europese en internationale spelers en zal volgens de planning tegen 2026 volledig operationeel zijn. Dit initiatief zal dan op tijd komen voor de tweede wereldwijde inventarisatie (GST) van broeikasgasemissies door landen die deelnemen aan de Overeenkomst van Parijs en die in 2028 moet zijn afgerond.

De nieuwe CO2MVS-capaciteit zal unieke informatie over antropogene emissies opleveren ter ondersteuning van geïnformeerde beleids- en besluitvormingsprocessen, zowel op nationaal als op Europees niveau.
Credits: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

De eerste wereldwijde inventarisatie zal in 2023 worden afgerond. Doel van de inventarisatie is na te gaan in hoeverre de wereld collectief vooruitgang boekt bij de verwezenlijking van het doel en de langetermijndoelstellingen van de overeenkomst van Parijs. De CAMS-gegevens, met name zodra het CO2MVS operationeel is, zullen landen en regionale en lokale autoriteiten helpen bij hun rapportageverplichtingen, maar belangrijker nog bij het beter begrijpen van de impact van hun mitigatiemaatregelen.

Voor de eerste wereldwijde inventarisatie werkt CAMS al samen met enkele door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, zoals CoCO2 en VERIFY voor het leveren van prototypen. VERIFY heeft een eerste Europese jaarlijkse synthese geproduceerd en gerapporteerd aan de UNFCCC, die ramingen omvat van de CO2-emissies van fossiele brandstoffen en het landgebruik van alle sectoren. CoCO2 heeft steun verleend voor het gebruik van CAMS-gegevens om tijdreeksen van CO2-fluxen te produceren voor de AFOLU-sector (landbouw, bosbouw en ander landgebruik) in tien grote landen of groepen van landen over de hele wereld.

Richard Engelen, adjunct-directeur van CAMS, sprak tijdens een virtueel side event voor COP 26 op 1 november over de doelstellingen van CO2MVS en de resultaten die tot nu toe zijn bereikt in het kader van CAMS en de CoCO2– en VERIFY-projecten.

Nu we de tweede zevenjarige fase van het Copernicus-programma ingaan, zijn we verheugd dat we met de medewerking van onze partners de CO2MVS-dienst kunnen lanceren en dat we de doeltreffendheid van CO2-metingen enorm kunnen verbeteren. Ons werk zal de besluitvorming verder mogelijk maken door middel van kwaliteitsgegevens waarmee voor het eerst antropogene broeikasgasemissies kunnen worden gekwantificeerd en nauwkeurig kunnen worden bepaald. Copernicus is gespecialiseerd in het omzetten van wetenschap in diensten en we zullen ons volledig richten op het leveren van een op observatie gebaseerde CO2-monitoringcapaciteit om de wereld te helpen klimaatverandering tegen te gaan.

Sinds het begin van de industriële revolutie zien we het kooldioxideniveau steeds sneller stijgen. Het wordt steeds dringender om concrete stappen te zetten om de uitstoot zeer aanzienlijk te verminderen. Door nauwkeurige en hoogwaardige gegevens over antropogene emissies te verstrekken, kunnen we beleidsmakers bij deze enorme uitdaging ondersteunen.
Satellietgegevens over de atmosferische kooldioxide.
Credit: C3S/CCI/CAMS/Univ.Bremen/SRON

Meer ecoTips artikels over Copernicus onderzoek

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.