(Foto: Zarah Mols, Sertius nv)

De nieuwe impactbeoordeling oppervlaktewater: het begrip ‘achteruitgang’ toegelicht

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beoordeelt de impact van het lozen van bedrijfsafvalwater vanaf 1 februari 2021 op een nieuwe manier. De nieuwe impactbeoordeling zal zowel in vergunningsprocedures als in milieueffectrapporten gebruikt worden. 
Het Wezer-arrest van het Europees Hof van Justitie dat dateert van 1 juli 2015, ligt aan de basis van de nieuwe impactbeoordeling. Het stelt dat de overheid de impact van een lozing moet toetsen aan de waterkwaliteitseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De goedkeuring van een project moet worden geweigerd wanneer dit project een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam teweeg kan brengen of wanneer dit project het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand, een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van het oppervlaktewater in gevaar brengt en er geen afwijkingen gelden. 

Wat houdt het begrip achteruitgang concreet in?

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis