Overzicht subsidies en (para)fiscale voordelen gericht op duurzame mobiliteit

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gaf in zijn nieuwsbrief een overzicht van een aantal subsidies en (para)fiscale voordelen voor ondernemers, gericht op het verduurzamen van mobiliteit. Wij nemen het bericht uiteraard graag over op onze website.

Duurzaam Woon-werkverkeer

Fiscale aftrek voor kosten vervoer verplaatsing personeel

Zelfstandigen kunnen genieten van een verhoogde aftrek van 120% voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen. Voor deze categorie komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;
  • (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank:Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel.

(Para)fiscale vrijstellingen voor het gebruik van de (bedrijfs)fiets

Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets (al dan niet elektrisch aangedreven of de speed pedelec) afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector.
Het bedrag van de fietsvergoeding tot € 0,24 (inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020) per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. De vergoeding is RSZ-vrij.

Ook de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever in het voordeel van zijn werknemer geniet van een vrijstelling van belasting.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RSZ en website van FOD Financiën.

Pendelfonds

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel loopt er geen oproep.

Op de website van het Pendelfonds zijn een reeks eerder ingediende projecten terug te vinden. In elke provincie staat daarnaast een Provinciaal MobiliteitsPunt ter beschikking van bedrijven en private instellingen die te maken hebben met problemen van woon-werkverkeer of die het woon-werkverkeer op een duurzamere manier willen organiseren.

De Testkaravaan: duurzame vervoersmiddelen uittesten 

Zowel de provincies West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen kennen het initiatief ‘De Testkaravaan’. Hiermee kunnen bedrijven en hun werknemers gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uitproberen gedurende 3 weken. Voorbeelden hiervan zijn een speed pedelec, elektrische fiets, plooifiets, bakfiets of fietskar. Ook deelfietsen kunnen worden uitgetest. Meer informatie is te vinden via de respectievelijke linken. Inschrijven kan nog tot maart 2021. Vlaams-Brabant biedt met ‘de Fietstest’ een soortgelijk initiatief voor pendelaars.

Gecombineerd vervoer

Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting gecombineerd vervoer

Bij gecombineerd vervoer worden de goederen deels over de weg (voor het eerste of het laatste deel van het traject), deels over het spoor of het water vervoerd vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een terugbetaling tot maximum 100 % van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting krijgen.

Meer informatie over deze steunmaatregel kan je raadplegen op belastingen.vlaanderen.be/VKB_terugbetaling-jaarlijkse-verkeersbelasting-gecombineerd-vervoer.

Vergroening Voertuigenpark

Clean Power for Transport (CPT)

De Clean Power for Transport (CPT) is een projectsubsidie voor onder meer de vergroening van het voertuigenpark en zero-emissie voertuigen. Het gaat telkens om een jaarlijkse oproep met daarin een aantal thema’s centraal. Projectvoorstellen kunnen ten laatste op 1 september 2020 via het aanvraagformulier worden ingediend. Het thema van de oproep 2020 is de uitrol voor laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op parkings buiten het publieke domein.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Clean Power for Transport (CPT) projectsubsidie.

Ecologiepremie

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Ook voor verschillende technologieën die het ecologisch vervoer moeten stimuleren is er steun via deze weg. Deze technologieën zijn: aardgasvrachtwagens, een ombouwset naar aardgasmotoren voor binnenvaartschepen en vrachtwagens, waterstoftransportmiddelen, tankstations op aardgas en waterstof en investeringen ter omschakeling van wegvervoer naar spoor- en waterweg. Het gaat om 15 tot 55 % van de meerkost van de investering.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Ecologiepremie+

Ecologisch en Veilig Transport

Ondernemingen met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 3.5 ton bedraagt kunnen een subsidie verkrijgen voor uitgaven die een positieve impact op het milieu hebben en niet wettelijk verplicht zijn: aerodynamische maatregelen, roetfilter, SCR-filter, plaatsing achteraf van een start-stopsysteem, geluids- of geruisarme banden en banden met optimale rolweerstand, piekgecertificeerd materiaal.  De maximum subsidie per motorvoertuig bedraagt € 5.000. Ook in 2020 kan een aanvraag worden ingediend.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport.

Roetfilter

Ook voor bedrijfsvoertuigen is er een subsidie wanneer een half-open roetfilter wordt geplaatst op een oudere dieselwagen of diesel bestelwagen. Alle kosten voor inbouw – conform de voorwaarden – van een half-open roetfilter in een dieselvoertuig worden voor 100% terugbetaald tot een maximumbedrag van € 600. Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bv controle van de montage door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden gebracht. De premie geldt op voorwaarde dat het voertuig behoort tot milieuklasse “Euro 3” of “Euro 4”, met een eerste inschrijving vóór 3 september 2010.

Meer informatie kan je raadplegen op omgeving.vlaanderen.be/roetfilterpremie.

Vervoer via spoor- of waterweg

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Een zelfstandige of vennootschap, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst.

Meestal kan men naast het basispercentage (de gewone investeringsaftrek) ook genieten van bepaalde verhoogde investeringsaftrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een aantal energiebesparende investeringen, opgenomen in een bepaalde categorie. Ook investeringen via vervoer via spoor- en waterweg komen voor deze verhoogde investeringsaftrek in aanmerking (categorie 12). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op het spoorwegnet of de waterweg.

Het tarief bedraagt 13,5% voor 2020 (aanslagjaar 2021).

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek.

Steunmaatregelen binnenvaart

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen voor deze sector, uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. Meestal wordt er gewerkt met oproepen. Voorbeelden zijn de maatregel  Publiek-Private Samenwerking kaaimuren, Palletvervoer, enz. De steun varieert per maatregel.

Deze informatie staat gebundeld in de Subsidiedatabank in de maatregel Binnenvaart Steunmaatregelen.

Lokale initiatieven

Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit – Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie van maximaal € 20.000 aan tijdelijke projecten gericht op duurzame mobiliteit met gebruik van een van de volgende verkeersmodi: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met collectief en duurzaam autogebruik. Zowel bedrijven (geen zelfstandigen), gemeenten als organisaties kunnen een project indienen. Projecten moeten steeds ingediend worden voor 1 april.

Meer informatie kan je raadplegen op oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/subsidie-voor-projecten-voor-duurzame-mobiliteit.html

Subsidies door steden en gemeenten

In Gent is begin 2020 de lage-emissiezone (LEZ) gestart. Om ondersteuning te bieden aan zelfstandigen en ondernemers werd vanaf 1 juli 2019 een extra subsidie ingevoerd voor marktkramers die een LEZ-conform marktvoertuig willen aankopen of een bestaande wagen willen ombouwen. Ook andere subsidies gericht naar ondernemers en zelfstandigen worden uitgebreid vanaf 1 oktober 2019: subsidie voor het plaatsen van een publieke laadpaal; subsidie voor de aankoop van een elektrische taxi en elektrische (brom)fiets, enz.

Meer info kan je raadplegen op stad.gent/natuur-milieu/lage-emissiezone-2020/subsidies-en-premies-milieuvriendelijke-mobiliteit.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Dit is onder meer het geval voor een aantal maatregelen van de Binnenvaart, het Pendelfonds, de maatregel Clean Power for Transport (CPT) en de subsidie Ecologisch en Veilig Transport.

Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.