Valipac formuleert aanpak voor toekomstige uitdagingen

De recyclage-industrie van plastics, die al heel wat schade ondervond ten gevolge van het Chinese importverbod op afval, werd nu ook hard getroffen door de crisis veroorzaakt door het coronavirus. De prijs van aardolieproducten nam immers een gigantische duik. Het maakt het er Valipac en de hele industrie, die al voor enkele belangrijke uitdagingen stonden, niet bepaald gemakkelijker op. Valipac formuleert in dit artikel om welke uitdagingen het gaat en hoe het die wil aanpakken. Enkel een actieve samenwerking van alle spelers in de waardeketen kan oplossingen bieden. Voor ecodesign is alvast een belangrijke rol weggelegd.

Beeld: De uitdagingen die Valipac formuleerde voor de komende jaren, en hoe die aan te pakken.

Valipac, opgericht in 1997 op initiatief van het Belgische bedrijfsleven, is een dienstverlenend organisme dat bedrijven helpt bij hun wettelijke verplichtingen inzake bedrijfsmatige verpakkingen. De basisopdracht van Valipac bestaat erin bedrijven te informeren over hun wettelijke verplichtingen daarrond, hen te stimuleren om meer en beter te sorteren en te zorgen dat ze de vastgestelde percentages voor recyclage behalen. Valipac heeft nu enkele uitdagingen geformuleerd waarmee de organisatie en de hele recyclage-industrie van plastics de komende jaren te maken zullen krijgen en welke doelen het zichzelf en de hele waardenketen stelt om daarop een adequaat antwoord te bieden.


UITDAGING 1: HET RECYCLAGECIJFER VERHOGEN

Europa legt een verhoging op van de recyclagecijfers voor afval. De Europese richtlijn wordt momenteel omgezet in het Interregionaal Samenwerkingsakkoord, dat de problematiek van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen regelt voor de drie Belgische gewesten.

Die overeenkomst voorziet in het geleidelijk optrekken van de minimumdrempel voor de recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen: 50% bij de inwerkingtreding, 55% in 2023 en 65% in 2030. Wetende dat het cijfer in 2018 45,8% bedroeg, staat de recyclage-industrie van plastics een grote uitdaging te wachten en zullen alle partijen bij dit proces moeten worden betrokken.


Hoe pakt Valipac deze uitdaging aan?

Bij de verpakkingsverantwoordelijken

Door het opstellen van een Design 4 Recyclabilty-gids en de toepassing van de ecomodulatie om het gebruik van recycleerbare verpakkingen bij zijn klanten te bevorderen. Valipac wil hen aanmoedigen om samen te werken met de aangesloten ophalers (de opgehaalde tonnages zijn opgenomen in Valipacs resultaten) om zo nog meer verpakkingen te sorteren.

Bij de ontpakkers

Via diverse communicatieacties en operationele projecten wil Valipac ontpakkers aansporen om meer bedrijfsmatige verpakkingen te sorteren. Met gerichte acties, wil het ontpakkers aanmoedigen om samen te werken met de aangesloten ophalers.

Bij de ophalers

Door hen aan te zetten tot meer selectieve inzamelingen via de Insights-toepassing. Daarmee krijgen ophalers de mogelijkheid om marktinzichten te krijgen om onder andere het sorteerpotentieel bij hun klanten te verbeteren.


UITDAGING 2: DE TRACEERBAARHEID VERZEKEREN OM DE RECYCLAGE TE GARANDEREN

China was tot begin 2018 de belangrijkste afnemer van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Toen China zijn grenzen sloot voor de invoer van afval, schoten de installaties om ons afval te verwerken in Zuidoost-Azië als paddenstoelen uit de grond, waardoor de traceerbaarheid afnam. In afwachting dat Europa de infrastructuur op poten zet die nodig is om zijn afval te verwerken, moeten we de traceerbaarheid naadloos kunnen garanderen.


Hoe pakt Valipac deze uitdaging aan?

Bij de traders

Door overeenkomsten aan te gaan met de traders die zich ertoe verbinden Valipac op de hoogte te brengen van de eindbestemmingen van het Belgische bedrijfsmatige verpakkingsafval. In een tweede fase wil Valipac een accreditatiesysteem invoeren voor traders die onderworpen zijn aan de naleving van een auditprotocol.

Bij de ophalers

Valipac wil de samenwerking met de traders aanmoedigen met wie het een overeenkomst heeft gesloten. De hoeveelheden die niet langs deze weg passeren, worden niet langer aanvaard in de aangiftes en geven niet langer recht op een recyclagepremie, tenzij de ophaler de nodige informatie kan bekomen van zijn trader. Anderzijds wil Valipac zijn kennis over de outputkwaliteiten van de sorteercentra verbeteren (50/50, 80/20, 90/10 …).


UITDAGING 3: ACTIE ONDERNEMEN VOOR MILIEUVRIENDELIJKER VERPAKKINGEN

Onze bedrijven investeren al jaren in de ontwikkeling van milieuvriendelijker huishoudelijke verpakkingen. Voor bedrijfsmatige verpakkingen trappelen we nog steeds ter plaatse, meestal door een gebrekkige kennis van de recyclageprocessen. De verpakkingen moeten nu voldoen aan criteria waarmee een hoogwaardige recyclage mogelijk wordt.


Hoe pakt Valipac deze uitdaging aan?

Bij de verpakkingsverantwoordelijken

Door de ontwikkeling van richtlijnen die de recycleerbaarheid van de transportverpakkingen bepalen. De toepassing van de ecomodulatieprincipes moet Valipacs klanten aanzetten om recycleerbare verpakkingen te gebruiken.


UITDAGING 4: AFZET VOOR GERECYCLEERD MATERIAAL ONTWIKKELEN

Om de recyclagesector in België naar een hoger niveau te tillen, moet aan twee essentiële voorwaarden worden voldaan: zorgen voor voldoende aanvoer en afzetmogelijkheden garanderen voor gerecycleerde materialen. De markt voor gerecycleerde producten moet worden gestimuleerd bij de verpakkingsproducenten en bij de bedrijven die hun goederen zelf verpakken.

Hoe pakt Valipac deze uitdaging aan?

Bij de verpakkingsproducenten

Door de verpakkingsproducenten in kaart te brengen en hen  aan te zetten om gerecycleerd materiaal te gebruiken voor de productie van nieuwe verpakkingen.

Bij de verpakkingsverantwoordelijken

Door bij hun klanten de aankoop van verpakkingen met gerecycleerde inhoud te promoten.

Bij de recycleurs

Valipac wil projecten opstarten om de kwaliteit van gerecycleerde materialen te verbeteren en te zoeken naar kwalitatieve recyclagetoepassingen voor de ingezamelde verpakkingen.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat Valipac, samen met alle actoren in de waardeketen, voor belangrijke uitdagingen staat. Met concrete acties wil Valipac zijn voortrekkersrol blijven gebruiken om plastic verpakkingen in een positief verhaal te integreren.

Valipac maakt onder meer deze circulaire krimphoezen, gemaakt uit 50% gerecycleerd materiaal, om de stabiliteit van goederen op een pallet tijdens het transport te verzekeren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.