World Economic Forum @COP26
(Beeld: World Economic Forum @COP26)

Een wereldwijde koolstofprijs kan emissies verminderen en zichzelf terugbetalen

Uit een nieuw rapport, Increasing Climate Ambition: Analysis of an International Carbon Price Floor, blijkt dat een wereldwijde koolstofprijs zichzelf kan terugverdienen en tegelijk de uitstoot kan verminderen.

In het rapport, dat is opgesteld door het World Economic Forum en PwC, wordt de impact van een ICPF zoals voorgesteld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gemodelleerd. Als alle regio’s en sectoren meedoen, zou een internationale koolstofprijsvloer (ICPF) voor de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen de wereldwijde koolstofuitstoot tegen 2030 met 12,3% kunnen doen dalen.

Hoewel een koolstofprijsstelling in eerste instantie het mondiale BBP zou kunnen doen dalen (met minder dan 1%), zouden deze kosten worden gecompenseerd door de vermeden verliezen aan BBP ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit wordt vergeleken met een inkrimping van de wereldeconomie met 18% en een stijging van de mondiale temperatuur met meer dan 3°C indien nu geen maatregelen worden genomen.

“De resultaten van de analyse van het ICPF zijn uiterst positief”, aldus Børge Brende, voorzitter van het World Economic Forum. “Publiek-private samenwerking zal de sleutel zijn voor de volgende stappen en om de inspanningen voor een duurzamer en inclusiever herstel te versnellen.”

“De bevindingen van onze analyse zijn zeer bemoedigend,” zei Bob Moritz, Global Chairman van PwC. “De politieke en technische uitdagingen blijven zeer groot, maar we hopen dat het onderzoek landen zal aanmoedigen om een zodanige prijsstelling voor koolstof te overwegen dat de inspanningen worden opgeschaald om op tijd netto nul te bereiken en zo de ergste gevolgen van klimaatverandering voor mensen en onze planeet te beperken.

Belangrijkste bevindingen

  • Emissiereductie – Een ICPF zou de wereldwijde uitstoot met 12,3% kunnen doen dalen en de opwarming van de aarde kunnen helpen beperken tot 2°C boven het pre-industriële niveau.
  • Een internationale koolstofprijs kan zichzelf terugverdienen – de opbrengsten en de verzachting van de milieugevolgen kunnen eventuele negatieve economische kortetermijneffecten compenseren of elimineren
  • Koolstofdividenden kunnen bijdragen tot een rechtvaardige overgang – Een ICPF kan in sommige landen tot 3% van het BBP aan inkomsten genereren, die kunnen worden herverdeeld onder degenen die het meest benadeeld zijn door de overgang van fossiele brandstoffen naar fossiele brandstoffen
  • Wijdverspreide deelname zou “koolstoflekkage” voorkomen – De betrokkenheid van lage- en middeninkomenslanden bij een ICPF zou helpen voorkomen dat emissie-intensieve productie wordt overgebracht naar landen waar de koolstofprijzen lager zijn.

In het verslag wordt geconcludeerd dat in een ICPF dat op alle landen van toepassing is, het weglekken van koolstof beperkt zou zijn, hoewel deze kwestie een uitdaging blijft. Momenteel lopen de kosten van CO2- en andere broeikasgasemissies sterk uiteen tussen regio’s, landen en industrieën. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld, waardoor de stimulans voor sommigen om de uitstoot te verminderen, wordt beperkt.

Het rapport onderstreept dan ook de vitale noodzaak van wereldwijd gecoördineerde actie en wijdverspreide betrokkenheid bij een ICPF om een rechtvaardige overgang naar een netto-nulwereld te waarborgen. Uit het rapport blijkt dat slechts 13% van de koolstofprijsinkomsten die in hoge-inkomenslanden worden gegenereerd, nodig zou zijn om de vermindering van het BBP in lage-inkomenslanden, die als onderdeel van een rechtvaardige overgang kan worden beschouwd, volledig te compenseren.

Het volledige verslag: Increasing Climate Ambition: Analysis of an International Carbon Price Floor.

De auteurs hebben verschillende economische modellen gebruikt, waaronder het International Computable General Equilibrium-model van PwC, dat inschat hoe de wereldeconomie zou kunnen reageren op beleidswijzigingen of externe schokken. De analyse omvatte 10 scenario’s en een scala van gebieden, sectoren en broeikasgassen. Aan de hand van een reeks gesprekken met belanghebbenden bij de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld konden de belangrijkste uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken worden geïdentificeerd.

Meer ecoTips artikels over koolstofprijzen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.