Grote ondernemingen in Wallonië ondergaan opnieuw verplichte energieaudit

De grote ondernemingen in Wallonië moeten sinds 5 december 2016 om de vier jaar een verplichte energieaudit uitvoeren, onafhankelijk van hun activiteiten. De verplichting volgt op de omzetting van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie in een besluit van de Waalse regering. De doorlichting vindt dit jaar dus voor de tweede keer plaats.

Wat moeten we verstaan onder ‘grote onderneming?’

Alle grote ondernemingen vallen onder de auditverplichting. Overeenkomstig de Europese wetgeving is een onderneming een grote onderneming als zijn voor een bepaald ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan ten minsten één van de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • de onderneming heeft 250 voltijdsequivalenten of meer in dienst;
  • de onderneming heeft een omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.


Wat zijn de verplichtingen?

Ten minste om de vier jaar moeten de grote ondernemingen:

– een energieaudit uitvoeren die alle activiteiten van de grote ondernemingen in Wallonië omvat. Het gaat dus over het energieverbruik dat aan het bedrijf kan worden toegeschreven en waarvoor de energiefactuur door het bedrijf moet worden betaald, zoals voor operationele activiteiten, gebouwen, energieproductie en -transformatie en intern transport dat niet wordt uitbesteed. Die audit moet:

  • evenredig zijn: het eindverbruik van energie van de activiteiten van het bedrijf in Wallonië moet minstens 20% van het eindverbruik van energie in België vertegenwoordigen, anders is een audit niet vereist;
  • representatief zijn: de audit moet minstens 80% van het eindverbruik van energie in Wallonië dekken;
  • kosteneffectief zijn: de kosten van de energieaudit – en van de daaruit voortvloeiende investeringen – moeten lager zijn dan of gelijk zijn aan het overeenkomstige bedrag dat gedurende vijf jaar wordt bespaard, anders is een audit niet vereist voor de volgende termijn.

– een energierapport doorsturen naar de Waalse overheid;

– de energieaudit gedurende tien jaar bewaren.

Door wie?

De energieaudit moet voldoen aan het AMURE- of UREBA-specificatieschema dat door het Waals Gewest is opgesteld. Om een globale audit uit te voeren, moet de auditeur erkend zijn voor AMURE in drie competenties, namelijk gebouw, proces en duurzame energieproductie/warmtekrachtkoppeling.

Als de audit alleen betrekking heeft op gebouwen en hun uitrusting, moet de auditeur erkend zijn voor AMURE of UREBA, ten minste in de gebouw-competentie.

Denercon is erkend als energiedeskundige door het Waals Gewest en als AMURE-auditeur overeenkomstig de volgende competenties:

– gebouw

– verlichting

– industriële processen

– duurzame energieproductie (hernieuwbaar, warmtekrachtkoppeling …)

De grote ondernemingen kunnen een beroep doen op Denercon als erkende AMURE-auditeur om hen technisch en methodologisch te ondersteunen bij de energieaudit volgens de modaliteiten van AMURE.


Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor er geen energieaudit moet worden uitgevoerd.

– de grote onderneming neemt reeds deel aan AMURE-Accords de branche;

– de gemeenten en OCMW’s moeten niet deelnemen;

– de grote onderneming bezit een energiebeheersysteem (ISO 50001)

– …


Sancties

Het Waals Gewest heeft sancties voorzien in geval van niet-naleving van de wetgeving. Als het energieauditrapport niet binnen de gestelde termijn wordt meegedeeld, wordt een administratieve boete van 250 euro per begonnen week vertraging opgelegd. Vanaf een jaar vertraging wordt het bedrijf gesanctioneerd met een boete van 20.000 euro.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.