datacenter klimaatneutraal 2030
Modern web network and internet telecommunication technology, big data storage and cloud computing computer service business concept: server room interior in datacenter in blue light - (beeld: Adobe Stock)

Europese datacenters willen in 2030 klimaatneutraal zijn

Begin 2021 kwamen vijfentwintig bedrijven en zeventien verenigingen uit heel Europa met de Europese Unie overeen om specifieke stappen te zetten zodat datacenters tegen 2030 klimaatneutraal zullen zijn. Ondertussen groeide het aantal deelnemers aan dit vrijwillige initiatief nog verder aan en covert het nu zo’n 90 procent van de sector in Europa.

Vermits er steeds meer activiteiten digitaal, online en in de cloud gebeuren, zijn een klimaatneutrale Europese cloud en klimaatneutrale datacenters zeker een goed initiatief om de Europese Green Deal waar te maken. Hoe zit dit vrijwillige initiatief in elkaar?

Klimaatneutraal tegen 2030

Een jaar na de goedkeuring van de Europese Green Deal hebben aanbieders van cloud infrastructuur en datacenter exploitanten het Pact voor Klimaatneutrale Datacenters (Climate Neutral Data Centre Pact) in het leven geroepen. Dit zelfreguleringsinitiatief moet datacenters in Europa tegen 2030 klimaatneutraal maken. De bedrijven die zich bij het pact hebben aangesloten, vertegenwoordigen de belangrijkste industriële spelers op het gebied van cloud infrastructuur en datacenters in Europa. 

Bij de start zei Frans Timmermans, Executive Vicepresident van de Europese Commissie voor de European Green Deal: “Burgers in heel Europa gebruiken steeds meer technologie om hun dagelijks leven te leiden en willen dat deze technologie ook bijdraagt tot een duurzame toekomst voor mens en planeet. De toezegging die belangrijke delen van de data-industrie hebben gedaan, vormt een belofte aan de samenleving en een welkome eerste stap op weg naar de verwezenlijking van onze gemeenschappelijke ambities voor een slimme en duurzame toekomst.”

Apostolos Kakkos, voorzitter van EUDCA (European Data Centre Association): “Datacenters zijn de dragende pijlers van de vierde industriële revolutie en zijn, zoals tijdens de COVID-19 pandemie is gebleken, essentiële infrastructuur van niet alleen de digitale economie, maar van de hele wereldeconomie. Het is onze plicht om ons te verbinden aan een zelfregulerend initiatief dat de operationele beschikbaarheid, duurzaamheid en de toekomst van onze industrie zal helpen waarborgen.”

Het Pact voor Klimaatneutrale Datacenters is in samenwerking met de Europese Commissie ontwikkeld. Het ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent ter wereld moet maken, als de Europese datastrategie door datacenters in de EU tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

Het verbindt de ondertekenaars ertoe ervoor te zorgen dat hun datacenters klimaatneutraal zijn door ambitieuze meetbare doelstellingen vast te stellen voor 2025 en 2030 in de volgende gebieden:

  • Bewijs energie-efficiëntie met meetbare doelstellingen
  • 100% koolstofvrije energie inkopen
  • Prioriteit geven aan waterbesparing
  • Servers hergebruiken en repareren
  • Zoeken naar manieren om warmte te hergebruiken

De voortgang bij het bereiken van klimaatneutrale datacenters wordt tweemaal per jaar door de Europese Commissie gecontroleerd. 

19 aanbevelingen

Eind juni kwam er een eerste afstemming tussen de sector en de Europese Commissie. Daar werd een beleidsdocument voorgesteld, opgesteld door de sector, met 19 aanbevelingen erin. Die dienen ook als lobby middel om van Europa een aantal zaken gedaan te krijgen, onder andere wanneer het om overheidsopdrachten gaat. Maar er gaat ook aandacht naar de kleinere aanbieders van datacenters en cloud, zodat de focus niet enkel op de grote spelers gelegd wordt.

Uit de 19 aanbevelingen kunnen we wel opmaken dat de aangesloten organisaties bevreesd zijn dat ze zichzelf uit de markt concurreren door deze hoge standaarden aan te nemen. Zolang er inderdaad in het beleid en bij de potentiële afnemers geen animo (opgelegd of vrijwillig) is om een datacenter of clouddienst te kiezen die een kleinere klimaatimpact heeft dan zijn concurrenten (binnen maar vooral ook buiten Europa) is de kans groot dat het pact dode letter blijft of alleszins niet tegen 2030 de doelstellingen haalt.

Als organisatie die duurzaam ondernemen belangrijk vindt, kan je wel zelf actie ondernemen.Ben je als bedrijf op zoek naar manieren om je IT en dataopslag te vergroenen? Zorg er dan voor dat de clouddiensten die je inkoopt en de datacenters waar je beroep op doet, in Europa gelegen zijn en deelnemen aan het Climate Neutral Data Centre pact. De deelnemers vind je terug via de Climate Neutral Data Centre website.

Een overzicht van de 19 aanbevelingen

Ervoor zorgen dat in de richtlijnen voor groene overheidsopdrachten en in de duurzame taxonomie het zelfreguleringsinitiatief inzake klimaatneutrale datacentra wordt erkend als een in aanmerking komende duurzaamheidsnorm voor datacentra.

De lidstaten aanmoedigen het zelfreguleringsinitiatief voor klimaatneutrale datacentra op te nemen in hun nationale aanbestedingskaders en een versnipperde nationale aanpak van de duurzaamheid van datacentra te voorkomen.

De lidstaten ertoe verplichten ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe datacentra voor de openbare sector of de aanpassing van bestaande datacentra voor de openbare sector aan de eisen van het zelfreguleringsinitiatief voldoen.

Financiële steun voor energie-efficiëntiemaatregelen verlenen aan kmo datacenterexploitanten die het zelfreguleringsinitiatief hebben ondertekend, om hen te helpen hun doelstellingen te bereiken.

Onderzoek en investeringen aanmoedigen in nieuwe efficiëntietechnologieën die door de ICT-sector kunnen worden gebruikt.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat bedrijfsaankopen van schone energie en openbare aanbestedingsregelingen voor hernieuwbare energie naast elkaar kunnen bestaan zonder dat bedrijfsaankopers worden benadeeld.

De lidstaten moeten hun toeslagen voor hernieuwbare energie gebruiken als een mechanisme om de aankoop van hernieuwbare energie door vrijwillige kopers uit alle bedrijfstakken aan te moedigen.

De bepalingen in artikel 15, lid 8, en artikel 19 van de richtlijn inzake hernieuwbare energie versterken om te zorgen voor de invoering van ambitieuze kaders om de aankoop van schone energie door bedrijven mogelijk te maken.

De lidstaten ertoe verplichten streefdata, trajecten en maatregelen voor het koolstofvrij maken van hun elektriciteitsvoorziening vast te leggen als onderdeel van hun nationale energie- en klimaatplannen.

De lidstaten moeten flexibele koolstofvrije en koolstofarme hulpbronnen naar waarde schatten, zodat zij de markt voor systeemdiensten kunnen betreden en als hulpbron voor het elektriciteitssysteem kunnen fungeren.

De totstandbrenging ondersteunen van een interoperabele, open gegevensruimte voor slimme netwerken die de industrie kan koppelen aan DCIM-toepassingen (Data Centre Infrastructure Management).

Het hergebruik van industrieel water en andere niet-drinkbare waterbronnen stroomlijnen en vergemakkelijken door richtlijnen voor de lidstaten op te stellen.

Gestandaardiseerde, consistente en hoogwaardige risicobeoordelingen van stroomgebieden uitvoeren in heel Europa.

Vermijd beleid dat de circulaire economie belemmert in materiaalstromen, waaronder afvaltransporten. De toeleverings- en productieketens van de elektronica-industrie zijn mondiaal, net als de reparatie- en revisieketens.

Betrek exploitanten van datacentra en fabrikanten van originele apparatuur (OEM’s) bij beleidsontwikkelingen om een systeembenadering te waarborgen en rekening te houden met bestaande beste praktijken, zoals closed loop manufacturing.

De beginselen van de kringloopeconomie ondersteunen door beleidslijnen en doelstellingen te ontwikkelen die hergebruik en opknappen van elektronisch afval mogelijk maken.

Erkenning van teruggewonnen en hergebruikte warmte als energiebron die de emissies voor vastgoedontwikkelaars, eigenaars van gebouwen en andere belanghebbenden verlaagt.

Een beleidskader vaststellen dat energie-intensieve industrieën faciliteert en aanmoedigt om warmteterugwinnings- en hergebruikprojecten uit te voeren in samenwerking met gemeenschappen of bedrijven.

Ervoor zorgen dat het beleid andere circulaire benaderingen erkent, zoals closed loop warmteterugwinning, en de mogelijkheden voor alternatieve warmteterugwinningstechnologieën niet beperkt.

Meer ecoTips artikels over datacenters en duurzaamheid

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.