zonnepanelen leggen blijft interessant
Installing solar photovoltaic panel system. Solar panel technician installing solar panels on roof. Alternative energy ecological concept. - (foto: Adobe Stock)

Grondwettelijk Hof maakt komaf met terugdraaiende teller voor PV

Het Grondwettelijk Hof heeft in eenzelfde arrest een oordeel geveld over al de ingediende beroepen in verband met het Vlaamse decreet van 26 april 2019. Met dit decreet ambieerde de Vlaamse regering onder andere om de steun voor PV-installaties (-10 kVA) te regelen voor verschillende categorieën prosumenten (Met ‘prosument’ wordt een gezin of bedrijf bedoeld met een productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van minder dan 10 kVA.) Dit ging onder andere over bestaande installaties, nieuwe installaties vanaf 2021, prosumenten al dan niet met digitale meter enzovoort.

FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink betreuren de beslissing van het Grondwettelijk Hof, dat een einde maakt aan de terugdraaiende teller, en vragen een waarborging van het positief investeringskader voor PV-installaties. Bond Beter Leefmilieu sluit zich daar in grote lijnen bij aan, maar volgens de vereniging blijven zonnepanelen wel een interessante investering, ook zonder de terugdraaiende teller. De Vlaamse regering reageerde inmiddels al op het arrest, met nieuwe steunmaatregelen.

Hoe evolueerde het steunsysteem voor zonnepanelen (<10 kVA)?


De voorbije jaren hebben heel wat Vlaamse gezinnen geïnvesteerd in eigen zonnepanelen of PV. In het verleden bestond de steun uit 2 elementen, namelijk de groenestroomcertificaten (tot 2015) en de terugdraaiende teller. Voor de nieuwe installaties vanaf 2021 krijgt de prosument een eenmalige investeringspremie (onder bepaalde voorwaarden), wordt hij aangemoedigd om zo veel als mogelijk zelf te verbruiken, en krijgt hij de mogelijkheid om de niet zelf verbruikte lokale productie terug te verkopen aan zijn leverancier (via een terugleveringscontract). Dit is het systeem dat ook van toepassing is op installaties ouder dan 15 jaar die niet meer kunnen genieten van een terugdraaiende teller.


Wat heeft het Grondwettelijk Hof beslist?


Het Grondwettelijk Hof maakt een einde aan de terugdraaiende teller voor zonnepanelen en aanvaardt zo het beroep van VREG, CREG en de federale overheid. FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink betreuren dat. Deze beslissing heeft volgens hen een belangrijk effect op de gezinnen die de afgelopen jaren in zonnepanelen investeerden. Anderzijds heeft de rechtbank beslist de gevolgen te handhaven.


Voor welke prosumenten heeft deze beslissing mogelijk een impact?


Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen prosumenten met een klassieke analoge meter en deze met een digitale meter. De klassieke meter kan injectie niet apart meten en dus blijft de terugdraaiende teller hier voorlopig van toepassing tot plaatsing van een digitale meter. Zij die nog geen digitale meter hebben, zullen geïmpacteerd zijn vanaf de plaatsing van de digitale meter. De geïmpacteerde prosumenten zullen vanaf nu geen prosumententarief meer betalen.


Wat is de positie van FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink tegenover de beslissing van het Grondwettelijk Hof?


Deze beslissing van het grondwettelijk hof heeft een belangrijke impact op de bestaande installaties. FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink zullen de beslissing dan ook in detail bestuderen. In een eerste reactie vragen zij dat de bevoegde overheden snel een overleg opstarten waaraan FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink graag willen meewerken. Het is volgens die laatste partijen belangrijk om op korte termijn een oplossing uit te werken die de betrokken klanten snel perspectief biedt.
Prosumenten die al een digitale meter hebben vallen in dit geval onder de regeling zoals geldt voor installaties ouder dan 15 jaar of de nieuwe installaties die geplaatst worden vanaf 2021. Ze zullen een terugleveringscontract kunnen sluiten met hun leverancier wat betreft de niet zelf verbruikte lokale productie en hiervoor vergoed worden. De producten van de leveranciers die beschikbaar zijn kunnen geraadpleegd worden op de V-Test website van de VREG.


De installatie van zonnepanelen volgens de nieuwe regeling blijft een interessante investering


Via de website van de Vlaamse overheid kan iedereen het potentieel voor de eigen woning bekijken. De prijzen van de PV-panelen zijn verder gedaald, gecombineerd met de investeringssteun (Niet bij nieuwbouw (EPB-vereisten)) en de terugleververgoeding wordt voor een gunstig gelegen dak nog steeds een interessant financieel rendement gehaald.
FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink vragen dat de Vlaamse overheid aandacht blijft hebben voor een stabiel en aantrekkelijk investeringskader en waar nodig bijkomende flankerende maatregelen neemt, bijvoorbeeld het verbeteren van de batterijpremie.

FEBEG – ODE – PV-Vlaanderen en Techlink: “De situatie voor nieuwe installaties vanaf 2021 blijft ongewijzigd. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal verder moeten geïnvesteerd worden in zonnepanelen. FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink hopen dat er een positief investeringsklimaat blijft. Nieuwe installaties blijven rendabel onder de huidige regels”.


Vlaamse regering reageert


Inmiddels liet de Vlaamse regering wel weten dat het besliste een compensatie te geven voor de ruim 101.000 gezinnen die nu al zonnepanelen en een digitale meter hebben en waarvan de installatie nog onvoldoende rendement kon genereren. Zij krijgen een eenmalige compensatie, dus een premie, net zoals de investeringspremie die gezinnen onder bepaalde voorwaarden kunnen krijgen als ze vanaf dit jaar zonnepanelen plaatsen. Ook werd een beslist een compensatie te geven voor wie nog geen digitale meter heeft, maar er in de toekomst een krijgt en op dat moment niet voldoende rendement kon genereren.
FEBEG – ODE – PV-Vlaanderen en Techlink: “We hopen verder dat de Vlaamse regering ook bij haar voornemen blijft om het plaatsen van een thuisbatterij of warmtepompboiler te stimuleren, omdat dit een betere integratie van zonnestroom in het elektriciteitsnet ten goede komt. Een verhoging van het budget voor en bijsturing van de thuisbatterijpremie blijft wenselijk.”

Algemeen directeur ODE Dirk Van Evercooren: “Hiermee wordt een stap gezet om het vertrouwen te herstellen. Het risico was dat het draagvlak voor investeringen in zonnepanelen verder zou aangetast raken door de vele wijzigingen in het ondersteuningsbeleid, zelfs al moet benadrukt worden dat het arrest alleen invloed heeft op het verleden.”

Bond Beter Leefmilieu: “investeren in zonnepanelen blijft interessant”


Ook Bond Beter Leefmilieu (BBL) betreurt de beslissing van het Grondwettelijk Hof omdat ze bijna een half miljoen mensen treft en onzekerheid schept bij de burgers die willen investeren in zonnepanelen. Vlaanderen moeten volgens Bond Beter Leefmilieu dringend het investeringsvertrouwen herstellen via een stabiele en duidelijke regeling voor hernieuwbare energie.


“Onze elektriciteit CO2-vrij maken is de hoeksteen om onze hele economie te verduurzamen”, klinkt het bij Bond Beter Leefmilieu. “Zonnepanelen spelen daarin een cruciale rol. Momenteel is slechts een fractie van het potentieel benut: er zijn nog veel daken waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden.”

BBL gaat verder: “De Vlaamse regering voorziet in haar eigen Zonneplan 2025 een verdubbeling van het vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen tegen 2030. Daar zijn veel burgers én veel daken voor nodig. Om de ambities waar te maken, is het een prioriteit om het investeringsvertrouwen in zonnepanelen te herstellen.”

“Investeringen in zonnepanelen blijven interessant, ook al wordt de stroom, die op het net wordt gezet om er later weer af te halen, anders verrekend zonder zo’n terugdraaiende teller. PV-installaties worden steeds goedkoper. De terugverdientijd blijft op die manier rond de tien jaar schommelen. Een veel betere belegging dan een spaarrekening.”

“Wie vandaag wil investeren in zonnepanelen, zal geen hinder ondervinden. Deze investeerders krijgen een vergoeding voor de stroom die ze op het net zetten.”

Meer artikels over zonnepanelen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.