UNEP gap emissions report
(beeld: cover UNEP rapport 2021: The heat is on)

Huidige klimaatbeloften tekenen voor een temperatuurstijging van minstens 2,7°C

De Verenigde Naties publiceerden op 26 oktober 2021 hun jaarlijkse Emissions Gap Report. Daaruit blijkt dat we goed op weg zijn om de aarde 2,7°C op te warmen. Maar de VN heeft ook een beetje hoop al is die gebaseerd op erg vage beloften …

Nieuwe en geactualiseerde klimaatverbintenissen blijven ver achter bij wat nodig is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, waardoor de wereld op koers blijft voor een wereldwijde temperatuurstijging van minstens 2,7°C deze eeuw, zo blijkt uit het meest recente Emissions Gap Report 2021 van het VN-milieuprogramma (UNEP): The Heat Is On.

Slecht 7,5% extra emissiereductie terwijl 55% nodig is

Uit het rapport, dat nu in zijn 12e jaargang zit, blijkt dat de bijgewerkte Nationally Determined Contributions (NDC’s) van de landen – en andere verbintenissen die voor 2030 zijn aangegaan maar nog niet in een bijgewerkte NDC zijn opgenomen – slechts 7,5 procent extra van de voorspelde jaarlijkse broeikasgasemissies in 2030 halen, vergeleken met de vorige ronde van verbintenissen. Er zijn verminderingen met 30% nodig om op het kostenminimumtraject voor 2°C te blijven en met 55% voor 1,5°C.

In het rapport, dat is gepubliceerd in de aanloop naar de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26), de laatste ronde van de klimaatbesprekingen die in Glasgow plaatsvindt, wordt geconcludeerd dat toezeggingen om de uitstoot tot nul te beperken, de zogenaamde net-zero pledges, een groot verschil kunnen maken. Indien deze beloften volledig worden nagekomen, kan de voorspelde wereldwijde temperatuurstijging tot 2,2°C worden beperkt, wat hoop biedt dat verdere actie de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering nog steeds kan voorkomen. De netto nul beloften zijn echter nog steeds vaag, in veel gevallen onvolledig en inconsistent met de meeste NDC’s voor 2030.

8 jaar

“Klimaatverandering is niet langer een probleem van de toekomst. Het is een probleem van nu,” zei Inger Andersen, uitvoerend directeur van het UNEP. “Om een kans te maken de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, hebben we acht jaar de tijd om de uitstoot van broeikasgassen bijna te halveren: acht jaar om de plannen te maken, het beleid uit te stippelen, uit te voeren en uiteindelijk de reducties te realiseren. De klok tikt luid.”

Op 30 september 2021 hadden 120 landen, die iets meer dan de helft van de wereldwijde broeikasgasemissies vertegenwoordigen, nieuwe of geactualiseerde NDC’s meegedeeld. Daarnaast hebben drie leden van de G20 andere nieuwe mitigatiebeloften voor 2030 aangekondigd.

Om enige kans te maken de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, heeft de wereld acht jaar de tijd om nog eens 28 gigaton CO2-equivalent (GtCO2e) van de jaarlijkse uitstoot af te halen, bovenop wat in de bijgewerkte NDC’s en andere 2030-verbintenissen is beloofd. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: de kooldioxide-uitstoot alleen al zal in 2021 naar verwachting 33 gigaton bedragen. Wanneer alle andere broeikasgassen worden meegerekend, bedraagt de jaarlijkse uitstoot bijna 60 GtCO2e. Om een kans te maken de 1,5°C-doelstelling te halen, moeten we de uitstoot van broeikasgassen dus bijna halveren. Voor de 2°C-doelstelling is de extra behoefte lager: een daling van de jaarlijkse uitstoot met 13 GtCO2e tegen 2030.

Nulstelling voor net-zero

Net-zero beloften – en de effectieve uitvoering daarvan – zouden een groot verschil kunnen maken, vinden de auteurs, maar de huidige plannen zijn vaag en niet terug te vinden in de NDC’s. In totaal hebben 49 landen plus de EU een net-nul-doelstelling toegezegd. Dit omvat meer dan de helft van de wereldwijde binnenlandse broeikasgasemissies, meer dan de helft van het BBP en een derde van de wereldbevolking. Elf doelstellingen zijn wettelijk vastgelegd en bestrijken 12% van de wereldwijde uitstoot.

Indien de streefcijfers robuust worden gemaakt en volledig worden uitgevoerd, kunnen zij een extra 0,5°C van de opwarming van de aarde afhalen, waardoor de voorspelde temperatuurstijging tot 2,2°C wordt beperkt. Veel van de nationale klimaatplannen stellen maatregelen echter uit tot na 2030, waardoor twijfel rijst over de vraag of de beloften om de uitstoot tot nul terug te brengen, kunnen worden nagekomen. Twaalf leden van de G20 hebben een netto-nuldoelstelling toegezegd, maar die zijn nog steeds zeer dubbelzinnig. De maatregelen moeten ook worden vervroegd om ze in overeenstemming te brengen met de doelstellingen voor 2030.

“De wereld moet wakker worden voor het dreigende gevaar dat wij als soort lopen,” voegde Andersen eraan toe. “Landen moeten het beleid uitstippelen om aan hun nieuwe verplichtingen te voldoen, en binnen enkele maanden beginnen met de uitvoering ervan. Zij moeten hun toezeggingen voor een netto nul-uitstoot concreter maken door ervoor te zorgen dat deze toezeggingen worden opgenomen in de NDC’s en dat actie wordt ondernomen. Vervolgens moeten zij zorgen voor het beleid dat deze verhoogde ambitie ondersteunt en, nogmaals, dringend beginnen met de uitvoering ervan.

Steun voor ontwikkelingslanden

“Het is ook van essentieel belang dat ontwikkelingslanden financiële en technologische steun krijgen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering die nu al merkbaar zijn en een groeipad met lage emissies kunnen inslaan.

Het potentieel van methaan en marktmechanismen

Elk jaar wordt in het Emissions Gap Report gekeken naar het potentieel van specifieke sectoren. Dit jaar ligt de nadruk op methaan en marktmechanismen. Vermindering van de methaanemissies van de sectoren fossiele brandstoffen, afval en landbouw kan bijdragen tot het dichten van de emissiekloof en de opwarming op korte termijn verminderen.

Methaanemissies leveren de op één na grootste bijdrage aan de opwarming van de aarde. Het gas heeft een aardopwarmingspotentieel dat 80 keer zo groot is als dat van kooldioxide over een periode van 20 jaar; het heeft ook een kortere levensduur in de atmosfeer dan kooldioxide – slechts twaalf jaar, vergeleken met honderden jaren voor CO2 – zodat een vermindering van de methaanuitstoot de temperatuurstijging sneller zal beperken dan een vermindering van de kooldioxide-uitstoot.

Beschikbare technische maatregelen zonder of tegen lage kosten alleen al zouden de antropogene emissies van methaan met ongeveer 20% per jaar kunnen verminderen. De uitvoering van alle maatregelen, samen met bredere structurele en gedragsmaatregelen, zou de antropogene emissies van methaan met ongeveer 45% kunnen verminderen. Koolstofmarkten kunnen de kosten verlagen en daardoor ambitieuzere reductietoezeggingen aanmoedigen, maar alleen als de regels duidelijk zijn gedefinieerd, zo zijn ontworpen dat de transacties de daadwerkelijke emissiereducties weerspiegelen, en worden ondersteund door regelingen om de voortgang te volgen en transparantie te bieden.

De inkomsten uit deze markten kunnen worden gebruikt voor de financiering van mitigatie- en aanpassingsmaatregelen in eigen land en in kwetsbare landen waar de lasten van de klimaatverandering het zwaarst zijn.

COVID-19-herstelkans grotendeels gemist

Tot slot blijkt uit het verslag dat de meeste landen de kans hebben gemist om de COVID-19-begrotingsreddings- en -hersteluitgaven te gebruiken om de economie te stimuleren en tegelijk klimaatmaatregelen te ondersteunen.

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een daling van de mondiale CO2-uitstoot met 5,4 procent in 2020. Verwacht wordt echter dat de CO2- en niet-CO2-emissies in 2021 opnieuw zullen stijgen tot een niveau dat slechts iets lager ligt dan de recordhoogte van 2019.

Slechts ongeveer 20 procent van de totale herstelinvesteringen tot mei 2021 zal waarschijnlijk de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Van deze uitgaven komt bijna 90 procent voor rekening van zes G20-leden en één permanente gast.

De COVID-19-uitgaven zijn veel lager in economieën met lage inkomens (60 USD per persoon) dan in geavanceerde economieën (11.800 USD per persoon). Financieringslacunes zullen in kwetsbare landen de kloof op het gebied van klimaatbestendigheid en mitigatiemaatregelen waarschijnlijk nog vergroten. Secretaris-Generaal Antonio Guterres zegt daarover: “De ontwikkelde landen moeten leiderschap tonen en de ontwikkelende landen moeten een extra stap zetten. Enkel zo zullen we er komen.”

Het volledige rapport bekijken

De rol van klimaatopwarming in migratie

Tijdens de persconferentie kreeg Secretaris-Generaal Antonio Guterres de vraag wat de rol is van de klimaatopwarming in migratiestromen. Zijn antwoord:

“Klimaatverandering is duidelijk een belangrijke versneller in de migratieproblematiek. Sommige regio’s worden gewoon onbewoonbaar door de klimaatopwarming. Verwoestijning is een probleem maar ook de verandering in biodiversiteit en habitats. Mensen vinden er zelfs geen minimum aan voedsel meer en hebben geen andere keuze dan vertrekken.

Daarnaast zien we ook dat de klimaatverandering zorgt voor conflicten tussen landbouwers en veehouders. Water wordt schaars, land wordt schaars. Ook in dat geval versnelt de klimaatopwarming het probleem. Voor mij is het duidelijk dat de klimaatopwarming vandaag 1 van de belangrijkste factoren is in de migratieproblematiek.”

Meer ecoTips artikels over de ‘Emissions Gap’

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.