Hoe kunnen we de methaanuitstoot efficiënt terugdringen?

Methaan (CH4) is na CO2 het broeikasgas dat het meest bijdraagt aan de klimaatopwarming. Indien we de opwarming van de aarde onder de 2°C willen houden, dan zullen we een oplossing moeten vinden voor de methaanemissies die door menselijke activiteit vrijkomen. Een studie, voor het eerst gepubliceerd in IOPscience, kijkt naar een aantal technische innovaties om de methaanuitstoot te verminderen.

De onderzoekers denken dat het technisch mogelijk is om tegen 2050 het niveau van de wereldwijde methaanemissie met 54% te verminderen. Het gaat dan om een hele waaier aan technische oplossingen om methaanemissie uit afval en afvalwater te reduceren maar ook uit de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Voor het terugdringen van methaanemissie uit landbouw zijn de mogelijkheden beperkter, vooral wanneer het gaat om extensieve veehouderij in ontwikkelingslanden. Ze wijzen erop dat het snel reduceren van methaanemissie uit menselijke activiteiten er ook voor zal zorgen dat de arctische permafrost minder snel afsmelt. De permafrost slaat heel wat methaan op. Wanneer de permafrost smelt door de klimaatopwarming, komt er dan ook heel wat extra methaan van natuurlijke oorsprong in de atmosfeer terecht. Dat zal de opwarming van de aarde nog verder versnellen.

Techniek voorop

Verandering in beleid en gedrag kunnen de uitstoot van methaan ook verminderen maar hoewel de onderzoekers onderkennen dat dit nodig is, denken ze dat deze maatregelen langer de tijd zullen nemen om effect te geven. Ze stellen hun hoop dus vooral op technologische ontwikkelingen.

Hun bevindingen tonen dat het belang van de methaanbron afhankelijk is van de regio. In ontwikkelingslanden zal extensieve veehouderij bijvoorbeeld een belangrijke bron zijn, terwijl dat in westerse landen eerder energieproductie uit fossiele bronnen zal zijn. De mogelijkheden en kosten om methaan te reduceren, hangen af van de bron. Een intensieve centraal gelegen bron is eenvoudiger en kostenvriendelijker met technologie aan te pakken dan verspreide afgelegen bronnen.

De technologieën die de onderzoekers voorstellen om de methaanuitstoot terug te dringen, zijn de volgende.

Laaghangend fruit

De onderzoekers definiëren een aantal bronnen die relatief eenvoudig en aan een lage kostprijs aangepakt kunnen worden. Het gaat in de eerste plaats om het vermijden van vluchtige emissies bij de productie van fossiele brandstoffen. Door bijvoorbeeld de locaties in Rusland en het Midden-Oosten aan te pakken, zou 10% van de basisemissies in 2050 vermeden kunnen worden. Eenzelfde aandeel kan gereduceerd in China, India en de rest van Zuidoost-Azië door afvalstoffen op een correctie manier te scheiden en door afvalwaterzuiveringen te installeren.

Hoewel de onderzoekers dus heel wat potentieel zien om methaan te reduceren, zou de methaanemissie toch nog 5,7 Pg CO2eq bedragen in 2050. Dat is te veel, aangezien de totale emissie van alle broeikasgassen maar 10 Pg CO2eq mag bedragen om de opwarming onder de 1,5°C te houden.

Bijgevolg zijn er ook andere maatregelen nodig die ons gedrag veranderen en zo de methaanemissie reduceren.

Wereldwijd zijn de belangrijkste methaanbronnen uit menselijke activiteit:

  • de landbouwsector: de veehouderij (vleesvee en melkvee, varkens, gevogelte, schapen en andere diersoorten) en verbranding van landbouwreststromen
  • rijstproductie
  • energie: koolmijnen (zowel actieve als verlaten mijnen), huishoudelijk energieverbruik, industrieel energieverbruik, elektriciteitscentrales, gasproductie, olieproductie, olieraffinaderijen, transport (zowel op de weg als ander transport)
  • industrie: steenbakkerijen
  • afval: vaste afvalstoffen afkomstig uit de industrie en de gemeenschappen; afvalwater vanuit de industrie en de huishoudens.

Links: de verwachte methaanemissie tot 2050 wanneer er geen maatregelen genomen worden. Rechts: het resultaat wanneer alle mogelijke technologische maatregelen toegepast worden.

De verwachte groei in de wereldwijde veestapel tot 2050.

De wereldwijde energieconsumptie per brandstof tot 2050.

Als de bevolking groeit, groeit de afvalberg mee. De figuur toont de verwachte groei tot 2050.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.