Hof van Cassatie verwerpt beroep Joke Schauvliege – Klimaatzaak nu echt van start?

Het Hof van Cassatie verwierp op 20 april het beroep van Joke Schauvliege in de Klimaatzaak. Dit betekent dat de eerdere gerechtelijke uitspraak die stelde dat de Klimaatzaakprocedure in het Frans gevoerd moet worden, definitief én uitvoerbaar wordt. Klimaatzaak kan met andere woorden eindelijk aan het proces beginnen.

Wat is Klimaatzaak?

Even recapituleren (lees ook dit artikel van eind 2016 over Klimaatzaak).

Klimaatzaak is in de eerste plaats een rechtszaak: Klimaatzaak spande een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden, naar Nederlands voorbeeld. De eerste stappen worden al op 1 december 2014 genomen. Klimaatzaak vzw stuurt dan een aangetekende brief met ingebrekestelling naar de 4 Belgische bevoegde overheden. Op 27 april 2015 stuurt Klimaatzaak een dagvaarding naar de gerechtsdeurwaarder. En dan begint een administratieve procedureslag omwille van het wel of niet gebruik van de correcte taal bij de dagvaarding. De volledige soap is te lezen op de site van Klimaatzaak.

Wat ons brengt tot de uitspraak van vandaag, 20 april 2018

De urgentie van de klimaatuitdaging ten spijt beperkte de discussie zich tot vandaag over de vraag in welke taal de procedure voor de rechtbank gevoerd moet worden. Joke Schauvliege, binnen de Vlaamse regering bevoegd voor Klimaat, ging tot tweemaal toe in beroep tegen het oordeel van rechters die stelden dat dat het Frans diende te zijn. Vandaag stelt het Hof van Cassatie haar definitief in het ongelijk.

Na lang wachten, kan het debat over de inhoud vandaag van start gaan, waarbij we onze overheden vragen om een daadwerkelijk, gecoördineerd klimaatbeleid op poten te zetten. Dat de overheden dit debat drie jaar uit de weg zijn gegaan met verwijzing naar de procestaal, is wat ons betreft ronduit onverantwoord en Kafkaiaans”, zegt Serge de Gheldere, voorzitter VZW Klimaatzaak. “Een fossielvrije toekomst biedt een scala aan kansen, die we vandaag als samenleving laten liggen. Wij kijken uit naar de debatten ten gronde en willen de 35.000 burgers die ons juridisch maar ook financieel steunen vandaag uitdrukkelijk bedanken. Zonder hen hadden we deze procedurele uitputtingslag al verloren.”

Wat vraagt Klimaatzaak?

Klimaatzaak VZW vraagt aan de Belgische overheden op alle niveaus de nodige maatregelen te treffen om de uitstoot van broeikasgassen in ons land drastisch te verminderen om tot een koolstofarme samenleving te komen in 2050. Ze haalden hun inspiratie dus bij de Nederlandse NGO Urgenda die in 2015 een gelijkaardige zaak tegen de Nederlandse overheid won. (daar was de procedureslag duidelijk niet zo uitgebreid als in België maar ging het gewoon over de grond van de zaak) De Nederlandse rechter legde in een baanbrekend vonnis de staat een verplichte emissiereductie op van tenminste 25 procent in 2020, puur op basis van de wetenschappelijk vastgelegde feiten over klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van de staat om burgers te beschermen. Rutte III nam intussen een ambitieus regeerakkoord aan, waarbij een reductie van 49 procent tegen 2030 vooropgesteld wordt. Dat is meer dan wat het klimaatakkoord van Parijs voorschrijft. De zaak kreeg wereldwijd navolging met de opstart van honderden gelijkaardige klimaatrechtszaken.

Zo ook in België. Klimaatzaak is duidelijk: “Het mag duidelijk zijn: we laten ons niet ontmoedigen. Dit proces is historisch. Nooit eerder sloten zoveel burgers zich bij een rechtszaak over het algemeen belang aan. Klimaatzaak gaat door!”

De procedurele uitputtingsslag van de voorbije drie jaren heeft het de vzw echter niet gemakkelijk gemaakt. Ook financieel zijn het moeilijke tijden.

Mede-eiser worden en/of een bijdrage doen, kan nog altijd via de site van Klimaatzaak.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.