Lokale besturen gaan proactief controleren op milieu en ruimtelijke ordening

Lokale besturen in Vlaanderen gaan via zestien pilootprojecten meer inzetten op handhaving van milieu en ruimtelijke ordening. Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft daarvoor 460.000 euro vrijgemaakt.

De pilootprojecten passen binnen drie prioriteiten: stikstof aanpakken, biodiversiteit in stand houden en de droogteproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat steden en gemeenten nog te weinig gerichte omgevingscontroles uitoefenen. De projecten starten op 1 februari 2023 en lopen tot 31 juli 2024. 

Uit een bevraging van lokale besturen blijkt dat 90 procent van de controles en inspecties door lokale besturen pas gebeurt na klachten. Proactieve controles, of controles op naleving van vergunningen en wettelijke voorschriften, schieten er bij in.  Lokale besturen geven gebrek aan tijd en middelen op als reden.

Ook bleek uit het onderzoek dat lokale besturen nood hebben aan ondersteuning vanuit de gewestelijke instanties om hun handhavingsbevoegdheden efficiënt uit te oefenen. Bedoeling is dat de pilootprojecten een leerproces vormen voor alle lokale besturen en voor de gewestelijke handhavers en inspectiediensten omgeving.

lees ook

Grote rol voor steden bij ‘prosumptie’ van hernieuwbare energie

Van hagen tot herinfiltratie

Het Departement Omgeving riep steden en gemeenten in juli 2022 op om zelf met voorstellen te komen. Twintig lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingen dienden een project in. Daaruit werden er zestien geselecteerd. Projecten waarbij gemeenten samenwerken, worden met een hoger bedrag gesubsidieerd.

Enkele voorbeelden: de stad Oostende wil proactiever controleren op haar maatregel om enkel nog natuurlijke afsluitingen toe te staan die grenzen aan het openbaar domein. Met levende hagen draagt de stad bij aan biodiversiteit. Daarnaast zet ze in op de aanpak van verhardingen, waarvan de nefaste gevolgen zich in een kustgemeente laten voelen.

Voor de gemeente Herzele zijn de instandhouding van de biodiversiteit en de aanpak van de droogteproblematiek enkele van de prioriteiten. Via steekproeven zal de gemeente proactieve controles uitvoeren op de  bijzondere voorwaarden van omgevingsvergunningen, zoals heraanplanting van bomen en aanleg van groenschermen.

Stad Antwerpen gaat dan weer strenger bronbemalingen en grondwaterwinningen op werven controleren en nagaan of herinfiltratie mogelijk is. Dat is belangrijk om droogte tegen te gaan.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.