Meer dan 2.000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

Meer dan 2.000 milieuovertreders kregen in 2016 een bestuurlijke geldboete of een bestuurlijke transactie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid (voor 1 april 2017 het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie). Het gaat voornamelijk om boetes voor pv’s die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de gewestelijke beboetingsentiteit van het departement Omgeving. Sinds 2009 bestaat naast het strafrechtelijke spoor de mogelijkheid om milieudelicten administratief te beboeten.

In 2016 werden in Vlaanderen 2.020 bestuurlijke boetes en bestuurlijke transacties opgelegd als sanctie voor allerhande schendingen van milieuregels, goed voor een totaal bedrag van 2.208.378 euro. Het grootste aandeel daarvan slaat op afvaldelicten (36%), maar ook het schenden van bos-, natuur-, jacht- en visserijregelgeving (30%) werd beboet. Het departement Omgeving legde ook boetes op aan milieubelastende inrichtingen die zonder of niet volgens de voorwaarden van hun milieuvergunning werden uitgebaat (12%) of die de regels ter bescherming van de lucht, de bodem, het water alsook geluidsregels (12%) niet respecteerden. Ten slotte werden ook mestdelicten (9%) bestuurlijk gesanctioneerd. Om de hoogte van de boete te bepalen, wordt per milieuthema een uniform kader met objectieve criteria gehanteerd.

Meer bestuurlijke transacties

Voor bepaalde vaststaande feiten met een beperkte weerslag op het milieu kan aan de overtreder een voorstel worden gedaan om binnen een bepaalde termijn een geldsom te betalen. Dit voorstel wordt de bestuurlijke transactie genoemd en kan vergeleken worden met een minnelijke schikking in het strafrecht. Sinds de invoering van het instrument in 2012 steeg het aantal behandelde en betaalde dossiers aanzienlijk: 2012: 7; 2013: 311; 2014: 658; 2015: 530; 2016: 843. Heel wat van die dossiers betreffen kleine misdrijven zoals kleine sluikstorten, het niet correct uitrijden van mest, afvalverbranding in de tuin, het niet melden van klasse 3 exploitatie, kleine geluidsoverschrijdingen, het niet respecteren van toegankelijkheidsregels van bossen of natuurreservaten, vissen zonder regelmatig visverlof enz. Door het werken met deze vereenvoudigde procedure kan meer tijd besteed worden aan de dossiers voor zwaardere milieudelicten.

Boetes ten voordele van het Minafonds

Sinds 2009 ontving de gewestelijke beboetingsentiteit van het departement Omgeving al meer dan 12.500 milieudossiers met het oog op het opleggen van een bestuurlijke geldboete. 84% van de onderzochte dossiers resulteerde in een effectieve boete. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de feiten niet bewezen zijn, wordt beslist om geen bestuurlijke geldboete op te leggen. In 2016 gebeurde dit voor 377 dossiers.

Meer dan 70% van de opgelegde boetes wordt tijdig betaald. De geldboetes worden door het departement Omgeving geïnd ten voordele van het Minafonds. Dit fonds financiert uitgaven ter bescherming en sanering van het leefmilieu en de natuur (afval, bodem, water, hinder, mest, biodiversiteit, …).

Meer info via de website van het departement Omgeving.

De jaarlijkse Milieuhandhavingsrapporten raadplegen.

(Bron: Departement Omgeving)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.