Bodemsanering
(Beeld: Dumelow)

Alle verontreinigde gronden voor 2036 aangepakt

De bodemsanering en -bescherming in Vlaanderen wordt sinds 2006 wettelijk gekaderd door het Bodemdecreet. Vorig jaar keurde het Vlaams parlement enkele belangrijke wijzigingen aan dit decreet goed die ervoor moeten zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Om ervoor te zorgen dat de bodemvervuiling in Vlaanderen zo snel mogelijk aangepakt wordt, onderging het bodembeleid onderstaande aanpassingen:

  • Er komt een verplicht bodemonderzoek voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging.
  • De veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken wordt afgeschaft, en ook de audit van de erkende bodemsaneringsdeskundigen.
  • De voorwaarden voor de sectorfondsen worden versoepeld.
  • Het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib valt nu ook onder de regeling over het gebruik van uitgegraven bodems.

Verplicht bodemonderzoek voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging

Via het Grondeninformatieregister (GIR) brengt de OVAM samen met de bodemsaneringsdeskundigen en lokale be­sturen alle (mogelijke) bodemverontreinigingen in kaart. Het register is nog niet volledig. Maar OVAM schat het totaal aantal risicogronden in Vlaanderen op 80.000. Dit zijn percelen waarop een risico-inrichting gevestigd is of was (bv. fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines,…) en dus mogelijk verontreinigd kunnen zijn. Ongeveer de helft van deze gronden werd reeds onderzocht.

Het bodemdecreet voorziet nu dat gronden met potentieel historische bodemverontreiniging verplicht onderzocht moeten worden. Particulieren kunnen vrijgesteld worden.

Afschaffing veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken en audits van de erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Om de kwaliteit van bodemonderzoeken en bodemsaneringen te waarborgen dienden deze gecheckt te worden door erkende bodemsaneringsdeskundigen. De ervarings- en kennisopbouw van de erkende deskundigen leidde tot een voortdurende toename van de kwaliteit van de bodemonderzoeken. Het is hierdoor niet langer noodzakelijk dat de OVAM elk bodemonderzoek aan een conformiteitsonderzoek onderwerpt.

Optimalisering van de regeling voor sectorfondsen

Sectorale bodemsaneringsorganisaties bieden heel wat voordelen. Ze ontlasten individuele bedrijven van bodemonderzoek en bodemsanering en ze verlagen de kosten door de grootschalige aanpak. Voor de overheid zijn dergelijke sectorfondsen het beleidsinstrument bij uitstek om binnen de belangrijke doelgroep van (kleine) KMO’s geclusterd grote aantallen bodemdossiers te activeren. Om de oprichting van nieuwe sectorale saneringsfondsen te stimuleren, dienen exploitanten van de sectoren waarvoor een sectorfonds is opgericht niet langer een bodempreventie- en bodembeheerplan (BPBP) op te stellen en wordt de representativiteitsvereiste aangepast.

Inkanteling van het gebruik van bodemmaterialen

Het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib valt nu ook onder de regeling over het gebruik van uitgegraven bodems.

Meer info

Op de website van OVAM vind je uitgebreide info over de wijzigingen.

Bron: OVAM

Foto: © Dumelow

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.