Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid behaalt ISO 14001-certificaat

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid slaagde recent voor de externe audit om een ISO 14001-certificaat voor milieumanagement binnen te halen voor al zijn afdelingen. Het neemt dan ook al een tijdje circulariteitsprincipes mee in zijn aankoopbeleid, bouwprojecten, vastgoedstrategie, energiebeheer en zijn mobiliteitsplan. Eerder behaalde Het Facilitair Bedrijf ook al het ISO 50001-certificaat. Volgens de eigen gegevens is de Vlaamse overheid in de Benelux de enige publieke overheid die over dat laatste certificaat beschikt.

Het Facilitair bedrijf is het dienstencentrum binnen de Vlaamse overheid voor ICT, vastgoed, facilities en overheidsopdrachten. Het heeft een doorgedreven visie over duurzaamheid. Om de intenties op vlak van milieumanagement te verankeren startte Het Facilitair Bedrijf een tijdje geleden een programma op om ISO 14001-gecertificeerd te worden. Die doelstelling heeft haar weerslag gehad op de hele organisatie. Milieu zit immers vervat in alle activiteiten.

De inspanningen hebben nu hun vruchten afgeworpen. Na een succesvolle externe audit is Het Facilitair Bedrijf in bezit van een ISO14001-certificaat voor zijn milieurelevante processen in al de afdelingen en alle hoofdkantoren in Brussel en de provincies.

Een milieumanagementsysteem garandeert dat milieubeheer geen eendagsvlieg is, maar grondig verweven zit in de bedrijfsstructuren. Het dwingt een bedrijf, organisatie of overheid om op basis van een context- en risicoanalyse vast te leggen op welke milieuthema’s wordt ingezet.

“Door ons te verbinden aan een standaard dringen we niet alleen onze bestaande en toekomstige milieu-impact structureel terug, maar leveren ook gestaag een positieve bijdrage en we worden aangezet om effectief voortdurend te verbeteren”, klinkt het. “Extern biedt een ISO 14001-certificaat onze klanten een aantal fundamentele garanties. Met de milieubeleidsverklaring maken we ons milieubeheer concreet in meetbare milieudoelstellingen en initiatieven. Bovendien is het een trigger voor externe partijen om met Het Facilitair Bedrijf zaken te willen doen, en kan Het Facilitair Bedrijf ook omgekeerd gefundeerde eisen stellen.”

ISO 14001 in de praktijk

Het Facilitair Bedrijf licht in een persbericht uitgebreid toe waaraan het de certificatie te denken heeft:

Energiebeheer

“We halen het energieverbruik al vele jaren drastisch omlaag in onze grote kantoorgebouwen. We gaan de klimaatverandering tegen door minder broeikasgassen uit te stoten en verlagen de energiekosten. De budgetten die hierdoor vrijkomen herinvesteren we in energiebesparende projecten. Het te herinvesteren budget voor 2020 wordt ingeschat op 1.850.000 euro.”

“Sinds 2017 zijn we in het bezit van het ISO50001-certificaat specifiek voor energiebeheer. Hiermee zijn wij de enige publieke overheid in de Benelux die haar inspanningen voor energiezorg kan staven door een ISO-certificaat, en één van de 32 overheden wereldwijd. ISO 14001, ISO 50001 en ISO 9001 voor schoonmaak gaan nu hand in hand.”

“De Vlaamse overheid legt een besparing van 40% CO2 en 27% primaire energie op tegen 2030. Wij doen het ondertussen een pak beter en bespaarden al 64,1% CO2 en 43,7% primaire energie. Die cijfers behaalden we niet alleen door energiebesparende maatregelen door te voeren, maar ook door te verhuizen naar vooruitstrevende energiezuinige gebouwen. De spectaculaire daling van het primaire energieverbruik per werkplek, het verloop van de gebouwen en de start van het ISO 50001-project is in een grafiek duidelijk te zien (zie afbeelding, red.).”


Duurzame mobiliteit

“De Vlaamse overheid voert binnen het klimaatprogramma een actieplan uit rond mobiliteit. Het doel is om de CO2-uitstoot door dienstvoertuigen tussen 2015 en 2030 met 40% verminderen. “Daarom stimuleren we duurzaam mobiliteitsgedrag waarbij we minder voor de auto kiezen. Verder voorkomen we verplaatsingen, vergroenen we het wagenpark en kopen we wagens met een betere Ecoscore aan. Tot slot plaatsen we laadpalen en verhogen de benutting ervan.”

“Het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het aantal voertuigen is sinds 2015 meer dan gehalveerd. De gemiddelde Ecocore van ons wagenpark was vorig jaar gelijk aan 73. Er werden meer hybride en CNG-wagens aangekocht en er werden minder kilometers gereden.”


Reductie van het leidingwaterverbruik en maximaliseren van het regenwaterverbruik

“We hebben voortdurend aandacht voor het waterverbruik in onze gebouwen. We hebben bijkomende meters geïnstalleerd om nauwgezet te meten en ontwikkelden hiervoor dashboards op de gebouwenpagina’s. We streven ernaar om het leidingwaterverbruik en het afvalwater te verminderen en het aandeel regenwatergebruik te doen stijgen. Het aandeel regenwaterverbruik is over alle gebouwen sinds vorig jaar met 1% gedaald.”

“We hebben daarnaast onze onderhoudscontracten aangevuld, maken probiotisch schoon en starten binnenkort met wateraudits in een aantal pilootgebouwen.”

“Verder tolereren we alleen de lozing van sanitair water. Via afspraken met inhuizende entiteiten, wordt voorkomen dat er bedrijfsafvalwater zou ontstaan.”


Verminderen van de koolfstof- en materialenvoetafdruk

“We onderschrijven de ontwikkelingsdoelstellingen die gericht zijn op de vermindering van het materialenverbruik en het maximaliseren van gesloten materialenkringlopen. In de eerste plaats stellen we ons als doel om de totale afvalproductie en de hoeveelheid restafval ten opzichte van de totale hoeveelheid afval te verminderen. De fractie restafval is sinds vorig jaar met 12% gedaald.”

“We hebben dit gerealiseerd door een afvalwijzer op te stellen en sensibilisatiecampagnes uit te voeren, wegwerpverpakkingen te vermijden, voedselverliezen te beperken en ons keukenafval niet alleen te verminderen, maar ook te valoriseren.”

“We lanceren 100% duurzame overheidsopdrachten en zetten als voorloper in op circulariteit. We nemen dit vroeg in de beslissingsketen mee. We bouwden circulariteitsprincipes in in de inkoopprocedures, raamcontracten en ontwerpprocedures van bouwwerken. Ondertussen hebben we al een aantal voorbeeldprojecten neergezet: circulair papier en meubilair, de koffiebar in VAC Leuven, de renovatie van de Churchillkaai in Oostende en in de toekomst Kantoor 2023.”

Toekomst

De ambities van Het Facilitair Bedrijf zijn hoog. Het beheer van ongeveer 130 gebouwen of bouwdelen van de Vlaamse overheid wordt overgebracht naar Het Facilitair Bedrijf. Hiervan zal het in de toekomst een aantal grote kantoorgebouwen laten certificeren volgens ISO 14001 en ISO 50001.

We hebben met zijn allen het ISO 14001-certificaat behaald, net zoals we allemaal samen het behoud van ons certificaat elk jaar opnieuw na een externe audit zullen bevestigen. We willen dan ook alle medewerkers bedanken die in volle vaart hun schouders gezet hebben onder deze duurzame doelstelling”, klinkt het besluit in de mededeling.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.