PRAKTIJKVOORBEELD Duurzaam ondernemen met de SDG’s als leidraad

Op de websites en in het discours van uitgevers, komt het woord ‘duurzaamheid’ nauwelijks aan bod, of het moet in de titel zijn van een boek dat aan het thema gewijd is. Toch zijn er, bij verscheidene uitgeverijen, goede voorbeelden van bedrijfsverduurzaming te vinden. 

Dat gaat van de vervanging van oude verlichtingsarmaturen door LED-verlichting, de aankoop van groene elektriciteit, tot het aanbieden of bewust kiezen voor drukwerk op FSC- of PEFC-gelabeld papier. Maar wat betreft een globale aanpak en de consistente opvolging van een consistent duurzaamheidsbeleid, lijkt de Groep Vanden Broele in de uitgeverswereld een uitzondering. Als je googelt op ‘uitgeverij Vanden Broele’, valt je oog al snel op ‘de aanstekelijkheid van duurzaamheid’. Van daaruit surf je verder naar de website duurzaamvandenbroele.be.

Bedrijf met geschiedenis

Vanden Broele is sinds 1957 gegroeid uit een bestuursdrukkerij, maar geeft intussen specifieke Nederlands- en Franstalige publicaties uit voor overheden (met name voor lokale besturen), juristen en bedrijven. Het fonds bevat ook een aantal Engelse publicaties. Vroeger vooral gedrukt (boekvorm en losbladig), maar nu steeds meer digitaal. Daarnaast organiseert Vanden Broele ook juridische en beleidsmatige vorming voor lokale besturen, in de beide landstalen.

Naast de uitgeverij, omvat de groep ook nog ‘Vanden Broele Productions’ (grafisch ontwerp, document management, digitale communicatie, softwareoplossingen en zelfs lederproducten, zoals trouwboekjes), Novado (softwareontwikkeling en mobiele toepassingen) en Cayman (marketing- en communicatiebureau). De groep heeft met 100 medewerkers en 7.500 overheids- en businessklanten een omzet van zo’n 12 miljoen euro.

Charter duurzaam ondernemen

Vanden Broele ondertekende het ‘West-Vlaams Charter voor Duurzaam Ondernemen’ voor het eerst in 2009. Dit charter was een oorspronkelijk initiatief van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, dat in 2017 door VOKA overgenomen werd, nog steeds met steun van de provincie en het Vlaams Gewest. Het charter is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu-, sociaal en economisch vlak. Vanuit een nulmeting stelt een deelnemend bedrijf een actieplanning op om haar duurzaamheid te verhogen. Een externe evaluatiecommissie controleert de vooruitgang. De ondertekening van dit charter is duidelijk meer dan een symbolische daad, en houdt inspanningsverbintenissen in.

Met de ondertekening van het charter en de bijbehorende inspanningen, wil de Vanden Broele Group een aantoonbare bijdrage leveren aan de International Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. Vanden Broele maakt dit concreet door inspanningen te leveren op 7 domeinen, waarvan sommige ook een multiplicator-effect hebben. Bij elk domein refereert de website naar de betreffende SDG. ‘De hele Vanden Broele Group engageert zich al jaren inzake duurzaam ondernemen. Ons MVO-beleid gaat ondertussen veel verder dan energiebesparing, afvalreductie of duurzame mobiliteit. Met onze producten en diensten stimuleren we onze klanten en gebruikers om zelf een positieve bijdrage te leveren’. Zo vat de website het zelf samen.

Multiplicatoreffect

De duurzaamheidsinspanningen van de Vanden Broele Group die een multiplicatoreffect hebben, komen voort uit de dienstverlening naar klanten, waarbij innovatie centraal staat.

Zo begeleidt de groep onder meer de stad Gent met diverse mobiliteitsacties, mobiliteits- en toekomstplannen voor de stad Brugge, een jongerencampagne voor de provincie West-Vlaanderen…

Door innovatieve e-oplossingen uit te werken voor onder meer de administratie van overheden, dringt Vanden Broele het papier- en inktverbruik en het transport terug. De focus ligt op het ontwikkelen van producten en diensten die zelf een positieve bijdrage leveren: ze ontzorgen de gebruiker, vereenvoudigen processen, besparen kosten. Zo heeft Vanden Broele een rechtsgeldig digitaal ondertekenplatform en een online tool voor het uitwisselen van aktes en attesten. Dat resulteert in administratieve vereenvoudiging, tijdsbesparing, minder papier- en inktverbruik en aanzienlijk minder transport voor de lokale besturen zelf en voor de burgers.

Bedrijfsintern

Sinds 2009 rapporteert de Vanden Broele Group over haar MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en dat gaat over meer dan milieubesparing. Zo nam Vanden Broele deel aan het HOWEST (Hogeschool West-Vlaanderen) onderzoeksproject ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’, waarbij het bedrijf ook het eigen personeel de mogelijkheid biedt om een goed evenwicht tussen werk en mantelzorg (zorg voor familie) te combineren: afwezigheid en flexibiliteit omwille van mantelzorg is bespreekbaar en mogelijk.

Het bedrijf neemt deel aan sensibiliserings- en proefprojecten rond mobiliteit van onder meer de provincie. Openbaar vervoer-abonnementen worden volledig terugbetaald. Medewerkers van het bedrijf krijgen eerste klasse-railpassen voor zakelijke verplaatsingen en het rijden met de trein wordt gestimuleerd. Er zijn ook twee poolwagens voor het personeel beschikbaar en Vanden Broele voorziet de aankoop van twee vouwfietsen per sub-bedrijf.

De groep pakte ook de bedrijfsgebouwen aan. Zo werd het gebouw van Cayman akoestisch geïsoleerd en de toiletten worden met regenwater gespoeld; een besparing van 200m3 water per jaar. Het afval wordt gesorteerd en waar mogelijk wordt er gepoetst met ecologische producten. Bij Vanden Broele Productions werd in 2016 de TL-verlichting vervangen door LED en de stookolie voor verwarming werd in 2013 vervangen door aardgas.

In 2015 lag het elektriciteitsverbruik op 493 MW, 55 MW minder dan in 2012. Bovendien was de eigen productie van groene stroom via zonnepanelen in 2015 goed voor 213 MW.

Core business

De drukpersen van het bedrijf werken op de eigen zonne-energie. Vanden Broele gebruikt vegetale, alcoholarme inkten, tenzij specifieke drukprocessen dit belemmeren. Het UCR (Under Colour Removal) procedé zorgt ervoor dat het inktverbruik aanzienlijk verlaagt, zonder aan kwaliteit in te boeten. En: “Bij digitale druk laten we, in samenwerking met onze leverancier, de toners recycleren.”

Vanden Broele is FSC®-gecertifieerd en werkt samen met leveranciers die kwaliteitsvol gerecycleerd papier aanbieden. Op vraag van de klant, wordt dit ook vermeld op het drukwerk. Maar zelfs als de klant daar niet specifiek naar vraagt, gebruikt de uitgeverij papier uit duurzaam beheerde bossen.

In een drukkerij ontstaan altijd snijresten en overschotten. Die worden bij Vanden Broele in grote mate op een creatieve manier hergebruikt via een speciaal opgericht bedrijfje ‘Atelier Jacques’, dat van de restanten nieuwe designobjecten creëert.

Na de audit van de duurzaamheidsinspanningen van 2017 in mei, zal het bedrijf het duurzaamheidsverslag op haar website actualiseren. Ook voor de periode 2017-2018 ondertekende Vanden Broele immers het charter. Doelstelling is om op termijn nog meer impact te creëren via sensibiliseringscampagnes en digitale oplossingen voor klanten.

SDG13: Dringende actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan, te bestrijden

Vanden Broele Group focust de acties rond duurzaamheid onder andere op SDG 13. Onder deze Sustainable Development Goal (SDG) vinden we een aantal doelstellingen terug om de opwarming van de aarde en haar gevolgen, te bestrijden.

  • De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen
  • Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning
  • De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

A De verbintenis uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks 100 miljard dollar bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken

B Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen

Tekst: Peter Thoelen – Beeld: Vanden Broele Group

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.