milieuvriendelijke voertuigen

Projectstudie: Milieuvriendelijke voertuigen

Heb je ideeën rond milieuvriendelijke voertuigen?
Van 11 september 2017 tot en met 25 september 2017 kan je een projectaanvraag voor 2017 indienen voor milieuvriendelijke voertuigen.

Praktisch

Van 11 september 2017 tot en met 25 september 2017 kan je een projectaanvraag voor 2017 indienen via het aanvraagformulier.

Inhoudelijk wordt ingezet op vier thema’s:

Thema 1: integratie van EV’s (m.i.v. FCEV) in het energiesysteem

Bij grotere aantallen EV’s in de vloot zal niet zozeer de bijkomende capaciteit voor elektriciteitsproductie een probleem vormen, maar wel het moment waarop deze wagens worden geladen. Indien dit op een niet-sturende manier plaatsvindt, kan dit voor problemen zorgen op het niveau van de netten. Door slim te laden en dus de juiste laadmomenten te kiezen op basis van het aanbod en verbruik van (hernieuwbare) energie kunnen de netten gebalanceerd worden. De uitrol van digitale meters en ook de opslag van elektriciteit in (thuis)batterijen op momenten waarbij er veel hernieuwbare energie wordt geproduceerd, spelen hierin een belangrijke rol. Ook het omzetten van hernieuwbare elektriciteit naar waterstof op deze momenten kan een rol spelen. Deze waterstof kan dan o.m. worden benut door FCEV’s. Naast het kiezen van het juiste laadmoment kunnen door vehicle-to-grid technologie ook andere netdiensten worden aangeboden die in Vlaanderen nog verder verkend moeten worden.

Thema 2: gebruik van lichte elektrische voertuigen voor logistiek en woon-werkverkeer

Tot nog toe focust het Vlaamse CPT-beleid, zoals opgenomen in het actieplan, vooral op wagens en vaartuigen. In een lopende studieopdracht wordt een aanzet gegeven om dit uit te breiden richting lichte elektrische voertuigen. Lichte elektrische voertuigen en in het bijzonder tweewielers hebben immers een aantal voordelen t.a.v. de (elektrische) auto. Vooral op het vlak van ruimtebeslag scoren ze veel beter, wat o.m. een impact heeft op files, maar bv. ook op de problematiek van het parkeren. Door hun lagere gewicht verhoogt ook de energie-efficiëntie, wat via vermeden uitstoot ook het milieu ten goede komt. Tot slot zijn ze ook minder bedreigend t.a.v. zachte weggebruikers.

Vooral in de logistiek en bij het woon-werkverkeer kunnen ze als alternatief voor zwaarder vervoer een verschil maken.

Thema 3: communicatie over en uitbouw van een community voor EV-rijders

De groep EV-rijders (alle soorten voertuigen) groeit. De ervaringen en getuigenissen van deze mensen zijn van groot belang in het op gang brengen van de transitie naar zero-emissie rijden. De nood bestaat om een reëel en een virtueel forum te creëren, waarop deze mensen ervaringen kunnen uitwisselen en hun noden kunnen formuleren. Er worden ook manieren gezocht om potentiële EV-rijders hierbij te betrekken. Vanuit het forum kunnen ook evenementen worden georganiseerd, wordt naar ‘branding’ gezocht en visibiliteit gecreëerd. Het forum wordt als bijkomende stakeholder opgenomen in het overleg over beleid en beleidsuitvoering.

Thema 4: het opzetten van deelsystemen voor particulieren met zero-emissiewagens van gemeenten en bedrijven

Meer en meer gemeentebesturen en bedrijven maken werk van de vergroening van hun vloot. Extra (milieu)winst zou daarbij geboekt kunnen worden als deze voertuigen ook ter beschikking zouden kunnen staan van particulieren; dat drukt bovendien voor iedereen de kostprijs. Het spreekt voor zich dat er op dit vlak tal van mogelijkheden zijn buiten de kantooruren. Vaak echter gaan die gepaard met een aantal praktische obstakels: toegang, sleutel, laden, verzekering, onderhoud, … In piloot- en proefprojecten kan dit verder uitgetest worden. Een belangrijk aspect daarbij is ook het uitdragen en communiceren van deze oplossingen, zodat ook deze vorm van autodelen opgang kan maken. We mikken hierbij op zero-emissiewagens zodat de milieuwinst zo groot mogelijk is en het laadaspect kan worden meegenomen. Dit moet ook de visibiliteit van deze wagens vergroten.

Een beoordelingscommissie beoordeelt de projectdossiers en maakt een selectie. Dat gebeurt op basis van een aantal criteria:

  • conformiteit met de in de oproep opgenomen bepalingen;
  • inhoudelijke kwaliteit van het voorgestelde project;
  • bijdrage aan de doelstellingen van het actieplan ‘Clean power for transport’;
  • haalbaarheid en resultaatgerichtheid;
  • innovatiepotentieel of oplossend vermogen;
  • wijze van samenwerken tussen de stakeholders of met de doelgroep;
  • kostprijs van het project;
  • geografische spreiding en schaalgrootte;
  • thematische klemtonen;
  • levensvatbaarheid na afloop van de subsidiëring.

Een maximumbedrag van 1.000.000 euro wordt verdeeld over de geselecteerde projecten. De geselecteerde projecten kunnen aan 80% gesubsidieerd worden voor projectwerking en onderbouwing, aan 50% voor de plaatsing van laadinfrastructuur en voor investering in voertuigen aan 50% van de meerprijs t.a.v. gelijkaardige traditionele voertuigen. Er is een plafond van 150.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 2 jaar.  

De aanvragers die subsidie krijgen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

(Bron: milieuvriendelijke voertuigen)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.