SDG 6 Clean Water and Sanitation for all

In 2017 en 2018 besteden we regelmatig aandacht aan de SDG van de Verenigde Naties. We zijn ervan overtuigd dat deze doelstellingen een cruciale rol zullen spelen in de verdere uitbouw en evolutie van onze samenleving en bijgevolg van onze economie. Deze doelen traden in werking op 1 januari 2016 en zullen gevolgd worden tot eind 2030.

Waar mogelijk relateren we het besproken thema in het magazine aan de overeenkomstige SDG. Meer info over de SDG via de website van de Verenigde Naties. 

SDG 6 proper water en sanitair voor iedereen

Naar aanleiding van wereldwaterdag op 22 maart zetten we SDG 6 in de kijker.

SDG 6 heeft het over het verzekeren van de toegang tot en het duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.

Hieronder lees je wat de waterproblematiek wereldwijd betekent.

Maar dichter bij huis, voor onze Vlaamse en Belgische bedrijven, is de waterproblematiek zeker ook actueel. Wie de laatste jaren nog een vergunning voor een diepe grondwaterwinning probeerde te verkrijgen, weet waarover we spreken. Ook in onze regio zakt de grondwatertafel. Daarom moeten bedrijven voor hun laagwaardige watertoepassingen andere bronnen dan grondwater gebruiken. Regenwater bijvoorbeeld. 

En uiteraard is ook de zuiveringsinfrastructuur belangrijk, zowel voor woningen als voor bedrijven. Deze infrastructuur wordt nog steeds uitgebreid, zodat steeds meer woningen kunnen lozen in de riolering in plaats van in oppervlaktewater. En bedrijven krijgen emissieplafonds opgelegd en worden streng gecontroleerd.

Waterproblematiek wereldwijd

Elk jaar sterven er drie miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater. De meerderheid van die slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

Water vormt de kern van duurzame ontwikkeling. Zo kunnen watervoorraden op verschillende manieren een bijdrage leveren aan armoedebestrijding, economische groei en milieubescherming. Van voedsel- en energiezekerheid tot de gezondheid van de mens en het milieu, water draagt bij aan de bevordering van sociale welvaart en gelijkaardige economische groei en heeft invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen.

Ook de zevende millenniumdoelstelling (MDG) focuste op een duurzamer leefmilieu. MDG 7 trachtte het aantal mensen zonder duurzame toegang tot drinkbaar water en sanitaire basisvoorzieningen, zoals een wc, te halveren.

Duidelijke vooruitgang

Sinds 1990 kregen bijna 2 miljard mensen toegang tot betere sanitaire voorzieningen en 2,3 miljard mensen kregen toegang tot drinkbaar water. Ongeveer 1,6 miljard mensen wonen vandaag in een huis met een waterleidingsysteem. Toch zijn er ook vandaag nog verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden betreffende de toegang tot water.

In 2011 kregen 41 landen te maken met « waterstress » of watertekort. In 10 van die landen is de voorraad zoet water binnenkort volledig uitgeput. Ze zullen dus moeten overschakelen op onconventionele waterbronnen. Als daarnaast de droogte en de verwoestijning blijven toenemen, zal de situatie alleen maar erger worden. Tegen 2050 zou 1 persoon op 4 last hebben van een blijvend tekort aan water.

In Europa hebben meer dan 100 miljoen mensen (16% van de Europese bevolking) een gebrekkige toegang tot water of verblijven in een woning die niet is aangesloten op een openbaar waternet.

40% watertekort tegen 2030

Als we water blijven verbruiken zoals we dat vandaag doen, bestaat het risico dat we tegen 2030 een watertekort hebben van 40%. Dat zou voornamelijk het gevolg zijn van de steeds toenemende wereldbevolking. Als de bevolking groeit, groeit ook de consumptie. Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, zal ook de voedingsindustrie steeds meer water nodig hebben. Daarom wil doelstelling 6 universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen verzekeren.

UN-Water is het VN-agentschap dat sensibiliseringscampagnes over water- en sanitaire voorzieningen coördineert en de uitwisseling van informatie over waterproblematiek promoot. Om SDG 6 te kunnen bereiken, zal UN-Water samenwerken met de publieke en private sector.

Voor meer informatie over SDG 6 kun je terecht op de officiële SDG website en voor meer informatie over water op www.unwater.org.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.