tractor landbouw pesticiden

Vlaamse regering gedagvaard voor pesticidebeleid

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF, Velt en Dryade dagvaarden de Vlaamse regering. De organisaties gaven de Vlaamse regering eind oktober een maand de tijd om de Vlaamse regels in lijn te brengen met de Europese regelgeving, maar kregen geen toereikende reactie.

De vijf natuur- en milieuorganisaties dagvaarden de Vlaamse regering omdat de Vlaamse pesticidereglementering in strijd is met de Europese pesticiderichtlijn.

Drie eisen

De natuur- en milieuverenigingen hebben drie eisen voor de Vlaamse regering. In de eerste plaats vragen ze een effectenbeoordeling voor pesticidegebruik in of nabij habitatrichtlijngebieden.

Daarnaast legt de Europese pesticiderichtlijn maatregelen op om het pesticidegebruik te verbieden of verminderen in waterwin- en Natura 2000-gebieden.

Tot slot vragen ze ruimere bufferzones komen rond natuurgebieden, waterlopen en kwetsbare zones zoals scholen en rusthuizen om de effecten op waterleven, mens en natuur te minimaliseren. Die bufferzones zijn vandaag 1 tot 10 meter breed maar dat is volgens Geert Gommers van Velt onvoldoende: “Recent onderzoek adviseert een bufferzone van 500 meter rond huiskavels.“

lees ook

EU halveert gebruik pesticiden tegen 2030

Geen extra engagementen

Volgens Bond Beter Leefmilieu kan 35 procent van het Vlaamse grondgebied pesticidevrij worden. De organisaties gaan nu over tot de dagvaarding van de Vlaamse Regering. De eerdere ingebrekestelling leidde namelijk niet tot extra engagementen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.