Drinkwaterbedrijven werken actieplan tegen waterschaarste uit

Op vraag van de regering werkten de Vlaamse drinkwaterbedrijven een actieplan uit om het hoofd te bieden aan waterschaarste tijdens droge periodes. Dat plan werd op 18 mei door minister Schauvliege en AquaFlanders, de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, voorgesteld. Het omvat onder andere een nieuw escalatieschema dat een continue, snelle en duidelijke communicatie rond de beschikbaarheid van drinkwater moet bewerkstelligen. Op die manier wordt het eenvoudiger om de gepaste maatregelen te nemen. 

Waterschaarste in Vlaanderen

In het voorjaar van 2017 werd Vlaanderen geconfronteerd met een onvoorziene periode van droogte. Iedereen kreeg de boodschap om zo weinig mogelijk kraantjeswater te gebruiken. De kans is groot dat zulke droogteperiodes hier nog zullen voorkomen. De aarde warmt op, Vlaanderen is een dichtbevolkte regio en het aantal inwoners neemt toe. Daarnaast is de waterbeschikbaarheid hier sowieso al beperkt. Voeg daar piekverbruik aan toe in warme periodes en we hebben mogelijks een probleem.

Minister Joke Schauvliege gaf daarom de opdracht aan de drinkwaterbedrijven om een plan uit te werken: “We willen het waterbeleid integraal aanpakken en benaderen vanuit een circulair denken. Daarbij moeten we onze bronnen optimaal inzetten, de waterkwaliteit bewaken, maar ook niets laten verloren gaan. Hiertoe zal er niet alleen een intensere samenwerking nodig zijn tussen drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, maar ook met de instanties voor afvalwaterzuivering, zoals Aquafin.”

Actieplan met vijf pijlers

Ondertussen ligt een afgewerkt actieplan met vijf pijlers op tafel:

  1. Werken op bronnen: Beschermen, diversifiëren en duurzaam beheren van onze grond- en oppervlaktebronnen en uitkijken naar alternatieven zoals verzilt water en gezuiverd afvalwater 
  2. Samenwerking tussen de diverse drinkwaterbedrijven versterken
  3. Infrastructuuraanpassingen
  4. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling inzetten om nieuwe bronnen van drinkbaar water te realiseren
  5. Niets verloren laten gaan dankzij een verbeterde detectie van problemen, hergebruik van afval-, hemel- en spoelwater, opslag, sensibilisering en een nieuw escalatieschema.

Met behulp van een nieuw escalatieschema kunnen de waterstanden in de toekomst nauwlettend opgevolgd worden. Het maakt het mogelijk om sneller en eenduidiger te communiceren rond de beschikbaarheid van drinkwater. Op die manier kan er kort op de bal gespeeld worden bij het treffen van maatregelen. Het schema kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

Meer informatie vind je hier

Bron: Aquaflanders

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.