Windkracht 2020 voor meer windmolens

De Vlaamse regering keurde windplan ‘Windkracht 2020’ goed om het aandeel wind in onze totale energiebevoorrading te vergroten.

‘We willen dat er tegen 2020 minstens 280 windmolens bijkomen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen’, aldus ministers van Energie Bart Tommelein en van Omgeving Joke Schauvliege.

Windmolens kunnen overal

Windmolens worden bestemmingsneutraal. Op die manier is het niet meer bij voorbaat onmogelijk om windmolens te bouwen in natuurgebied. ‘Vandaag zijn we te veel bezig met te bepalen waar windmolens níet mogen komen, terwijl het uitgangsprincipe moet zijn dat ze overal kunnen staan’, zegt Bart Tommelein.

Er komen in de eerste plaats meer windmolens in grote industriegebieden en in de Vlaamse havens, weg van woongebied. De ministers zullen met defensie en met de luchtvaartsector overleggen om zoveel mogelijk beperkingen weg te werken.

Snellere vergunningsprocedure

De doorlooptijd van de vergunningsprocedures moet sneller. ‘Vanaf 23 februari gaat alvast de omgevingsvergunning van start. Die combineert de milieu- en bouwvergunning in één procedure, op één bestuurlijk niveau’, zegt Schauvliege.

De ministers willen lokale besturen betrekken bij het zoeken naar concrete locaties. Zo moet het aantal beroepsprocedures tegen vergunde projecten verminderen. Samen met de gouverneurs en de windenergiesector zullen ze ook een Windpact opstellen, om per provincie een realistisch aantal windturbines vast te leggen.

Kleine en middelgrote windmolens

Voor een KMO of landbouwbedrijf kunnen kleine en middelgrote windmolens zeer interessant zijn. Ze leveren een vrij constante productie en kunnen vaak het eigen verbruik dekken.

In 2009 werd een specifieke omzendbrief gepubliceerd met een beoordelingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van dergelijke windturbines. De omzendbrief werkt vandaag eerder contraproductief en wordt daarom afgeschaft.

Sector positief, maar ook kritisch

De Vlaamse Windenergie Associatie VWEA verwelkomt het initiatief rond windenergie. Ze meent dat het kansen bevat om de doelstellingen 2020 te halen en ambitieus naar de toekomst te kijken. Maar tegelijk waarschuwt de windenergiesector voor bijkomende belemmeringen die via sluipende besluitvorming nieuwe voorwaarden opleggen.

“Wij willen rekening houden met natuureisen, maar deze moeten redelijk blijven. Daarom is het belangrijk dat binnen dit initiatief hindernissen effectief worden weggewerkt en geen bijkomende obstakels worden geschapen”, zegt VWEA directeur Bart Bode. Hij hoopt dat in eerste instantie de reeds gemelde knelpunten aangepakt worden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.