batterij

Inzameling lithium-ion batterijen moet maal 7 om nieuwe Europese doelstellingen te halen

Op 18 februari 2024, Internationale Batterijdag, treedt een nieuwe Europese batterijverordening in werking. Eén van de ambitieuze doelstellingen van de verordening is dat België tegen 2032 bijna zeven keer zoveel lithium-ionbatterijen  inzamelt als vandaag, schrijft Bebat in een persbericht.

Lithium-ion batterijen worden veel gebruikt in elektrische fietsen, maar ook auto’s, laptops en smartphones. Ongeveer 80 procent van deze batterijen zit ingebouwd in apparaten. Daarom bereidt Bebat zich nu al voor om deze batterijen overal waar ze aanwezig zijn in te zamelen. Om deze grote uitdaging waar te kunnen maken, richt Bebat zich ook tot de overheid. De organisatie doet specifieke aanbevelingen om een gunstig kader te creëren om de leiderspositie van België op het vlak van inzameling van batterijen te behouden.

Aangescherpte doelstellingen in een markt die voortdurend verandert

De batterijsector is momenteel in volle expansie, mede door de opkomst van nieuwe apparatuur en technologieën voor mobiliteit, telewerken, energie, digitale informatie en ontspanning. Deze expansie zorgt voor een aanzienlijke toename van het aandeel lithium-ion batterijen in het totale volume van batterijen die op de markt worden gebracht. Om deze evolutie in goede banen te leiden, heeft Europa op 17 augustus 2023 een nieuwe batterijverordening goedgekeurd. De verordening legt vanaf 2027 hogere en gefaseerde doelstellingen vast voor draagbare batterijen en batterijen voor lichte voertuigen.

Bebat is klaar om de uitdaging aan te gaan

Vandaag is Bebat één van de meest performante organisaties in Europa voor het inzamelen van gebruikte draagbare batterijen. Met een inzamelpercentage van 59 procent overtreft Bebat ruimschoots de huidige Europese doelstelling van 45 procent. Maar om de nieuwe Europese doelstellingen te halen, zal België tegen 2032 bijna zeven keer zoveel lithium-ion batterijen moeten inzamelen. Bovendien moet de recyclagecapaciteit op Europese schaal vertwintigvoudigd worden. Dit vraagt om onmiddellijke actie en een gunstig kader voor de ontwikkeling van de sector die instaat voor het inzamelen, sorteren en recycleren van batterijen.

“We willen de milieuprestaties van de batterijsector de komende jaren te versterken”, zegt Peter Coonen, CEO van Bebat. Hij benadrukt dat het belangrijk zal zijn de ingezette middelen te herdenken en de capaciteit te versterken om de nieuwe, ambitieuze Europese doelstellingen te behalen. Om dit te bereiken, rekent Bebat op het vertrouwen van de regionale overheden en regeringen, evenals op haar sterke partnerships.

lees ook

Verkeerd gesorteerde batterijen veroorzaken steeds vaker brandjes

Aanbevelingen voor de volgende legislatuur

Om een constructieve dialoog te stimuleren, roept Bebat de politieke partijen en de toekomstige beleidsmakers op om:

  • Instanties die instaan voor de inzameling van gebruikte batterijen een stabiel kader en duidelijke perspectieven te bieden. Vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheidszin en transparantie zijn sleutelelementen in een omgeving die de duurzame ontwikkeling van afvalbeheeractiviteiten stimuleert. Door het basisprincipe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid na te leven (de aanvaardingsplicht), zullen organisaties steeds hoog blijven presteren. Dit terwijl ze ook nog eens handelen met respect voor het klimaat en de natuur.
  • Een evenwichtige intergewestelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Die legt een haalbaar nationaal actiekader vast, met respect voor de bevoegdheden van de gewesten.
  • Publieke en privéactoren dichter bij elkaar brengen om nuttige samenwerkingen te bevorderen inzake sensibilisering, inzameling en verwerking.
  • De samenwerking tussen de verschillende spelers in de circulaire economie te ondersteunen en de opkomst van nieuwe initiatieven voor het hergebruik van lege batterijen aan te moedigen. Enkele recente voorbeelden van zulke initiatieven zijn afgedankte fietsbatterijen die worden hergebruikt in werflampen, of afgedankte laptopbatterijen die dienstdoen als energieopslagsystemen voor mobiele zonnepanelen. Deze aanpak is gebaseerd op de expertise die organisaties zoals Bebat in de loop der jaren hebben opgebouwd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.