ArcelorMittal en North Sea Port ontwikkelen industrieterrein dat bijdraagt tot een klimaatneutrale haven

Alle havenbedrijven moeten tegen 2050 voor een klimaatneutrale haven zorgen. Dat gebeurt door de CO2-uitstoot te verminderen en de circulaire economie te ontwikkelen. In dat laatste opzicht ontwikkelen ArcelorMittal Belgium en North Sea Port het bedrijventerrein North-C Circular.

Het industrieterrein ligt op de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen, tussen het Rodenhuizedok, de havenringweg R4 en de site van ArcelorMittal Belgium. Het maakt deel uit van het afgebakende havengebied dat is bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De bedoeling is om dit terrein (150 hectare) bouwrijp te maken, in te richten met basisinfrastructuur zoals nutsvoorzieningen, ontsluiten via de weg, het spoor en het water en in te vullen met bedrijven die zich richten op circulaire activiteiten.

Brownfieldconvenant

Voor het volledige terrein is een brownfieldconvenant in de maak tussen North Sea Port, ArcelorMittal en de Vlaamse overheid. Op 40 hectare van het gebied liggen historische baggerdepots, die de directe ontwikkeling van het terrein verhinderen. Het convenant moet ervoor zorgen dat deze onderbenutte gronden op een grondige en gestructureerde wijze worden omgezet in een bedrijventerrein. In ruil voorziet het convenant in een boscompensatie die zoveel als mogelijk in de onmiddellijke omgeving zal worden uitgevoerd.

Zodra het bedrijventerrein klaar is, zullen er zich economische activiteiten vestigen die zich richten op het verminderen van de CO2-uitstoot, energietransitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen, circulaire economie en samenwerkingen met bedrijven in de omgeving. Deze bedrijven moeten mee bijdragen aan het klimaatneutraal maken van de haven en ArcelorMittal. De haven wil tegen 2025 150 hectare grond klaar hebben voor circulaire projecten. Tegen die tijd wil de haven 10 circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen aantrekken die sectoren als chemie en staal moeten toelaten om de transitie te maken naar klimaatneutraal.

Actieplan

“ArcelorMittal heeft een passie voor duurzaamheid en circulariteit en speelt een voortrekkersrol in de industrie op gebied van klimaattransitie”, zegt CEO Manfred Van Vlierberghe. Het bedrijf is bezig met de uitvoering van een actieplan om CO2-emissies met 35 procent te verminderen tegen 2030. Het actieplan omvat drie assen:

  • Verdere verbetering van materiaal- en energie-efficiëntie
  • Omarming waterstof als reductiemiddel
  • Ontwikkeling van ‘Smart Carbon concepten’ in de circulaire economie

“De ontwikkeling van North-C Circular is een essentiële stap in de verdere ontwikkeling van deze Smart Carbon-concepten”, gaat de CEO verder. ArcelorMittal vervangt fossiele koolstof door groene en circulaire koolstof. Het bedrijf is eveneens actief op het vlak van de afvang en gebruik van CO2 (Carbon Capture and Utilization). Zo zal de Steelanol-installatie staalgassen omzetten in 80 miljoen liter duurzame ethanol per jaar.

In het voorjaar zal een informatie- en inspraakmoment plaatsvinden voor omwonenden en bedrijven. Naar verwachting zal het brownfieldconvenant klaar zijn tegen de zomer van 2023, na goedkeuring van alle partijen. Nadien kan de voorbereiding starten, inclusief studies, opmaak Masterplan, Milieueffectenrapport en omgevingsvergunning. De eerste spadesteek is voorzien tegen eind volgend jaar. De inrichting van het terrein zal nadien ongeveer tien jaar in beslag nemen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.